Adopsjonsregler

Dato: 10.02.2016
artikkelbilde
Kravene som stilles til norske adopsjonssøkere finnes i adopsjonsloven, samt i retningslinjer fra Barne - likestillings- og inkluderingsdepartementett. Illustrasjonsfoto
For å kunne adoptere et barn fra et annet land, må man tilfredsstille to lands regelverk, regelverket i Norge i barnets hjemland.

Adopsjonsforum har kontakter i en rekke land, slik at det normalt ikke vil være noe problem å velge et passende samarbeidsland, dersom man blir godkjent av norske myndigheter. 

Kravene som stilles av norske myndigheter finnes i adopsjonsloven, samt i retningslinjer fra Barne - likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Reglene og framgangsmåten finner dere også beskrevet på Bufdirs hjemmeside.

Departementet ga i september 1998 ut "Rundskriv om utenlandsadopsjon med retningslinjer for undersøkelse av adoptivhjem". Vi gjengir her et utdrag fra retningslinjene:

Ekteskapets varighet: "Adopsjonsloven krever at de som adopterer sammen skal være gift [...]. Ekteskapet bør i utgangspunktet ha vart i to år. Et samboerskap forut for ekteskapet skal tillegges vekt forutsatt at søkeren kan dokumentere ved attest fra folkeregistret eller annen myndighet at ekteskapet og samboerskapet til sammen har vart i to år, slik at forholdet har vist sin stabilitet. [...]." NB! Etter en lovendring som gjelder fra 1. oktober 2014 kan samboere også søke om å adoptere. Men de fleste av Adopsjonsforums samarbeidsland krever likevel at søkerne må være gift. Reglene varierer noe fra land til land.

Alder: "[...] Ifølge adopsjonsloven [...] kan bevilling til å adoptere, som hovedregel, bare gis til den som har fylt 25 år. Adopsjonsloven inneholder derimot ingen øvre aldersgrense. Vanligvis bør det likevel ikke gis godkjenning til søkere over 45 år. Unntak kan gjøres ved søknad om barn nr. 2 eller hvis søkerne har spesielle ressurser i forhold til barn. Den øvre aldersgrensen kan også fravikes dersom søkerne ønsker søsken til barn som allerede er i familien, der det er aktuelt med adopsjon av noe eldre barn, eller dersom det er stor aldersforskjell mellom adoptivsøkerne."

Enslige: "Adopsjonsloven inneholder ingen bestemmelser om forbud mot at enslige får adoptere. Det har imidlertid vært ført en restriktiv praksis ut fra den oppfatning at det gir barn større trygghet å ha to foreldre. [...] Departementet fastholder at [...] adopsjonsbevilling [...] bare bør gis til enslig adopsjonsøsker hvis det [...] er etablert en spesiell tilknytning til barnet, f.eks. gjennom slektskap, fosterbarnsforhold e.l. Unntak kan også gjøres hvis søkeren har spesielle ressurser i forhold til barn." *)

Helse: "Adoptivsøkere må ha god helse både fysisk og psykisk. Samtidig må det etter en konkret vurdering legges vekt på at foreldrene skal utgjøre en omsorgsenhet. Det må vurderes hvorvidt sykdom kan tenkes å få betydning for søkernes evne og muligheter til å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet, over lang tid. Hvis noen av søkerne har hatt en alvorlig sykdom som er behandlet med tilfredsstillende resultat kan det etter omstendighetene bli snakk om å kreve en symptomfri periode."

Økonomi: "Søkerne må ha sikker økonomi slik at barnet får vokse opp under trygge forhold. Det skal ikke legges avgjørende vekt på hvorvidt søkerne har høy inntekt, men derimot om økonomien er trygg og stabil."

Adoptivfamilien: "En adoptivfamilie bør i minst mulig grad skille seg ut fra familier med egnefødte barn. Dette gjelder antall barn, barnas alder osv. Adoptivbarnet bør som hovedregel være den yngste i familien. I forbindelse med utenlandsadopsjon bør det vises varsomhet med adopsjon av eldre barn. Det bør i så fall kreves ekstra store ressurser hos adoptivsøkerne, da det kan være vanskelig for et stort barn å tilpasse seg en ny familie og en ny kultur. Tillatelse til adopsjon av to eller flere barn samtidig bør bare gis i tilfeller hvor adoptivbarna er biologiske søsken."

Adopsjon av barn nr. 2: "Forhåndsgodkjenning til adopsjon av et nytt barn bør ikke gis før det sist ankomne adoptivbarn har vært i familien i et år. Som hovedregel bør det også være to års aldersforskjell mellom det nye adoptivbarnet og søkernes øvrige barn. Unntak kan særlig tenkes der barna er søsken. Dersom familiens livssituasjon ikke har forandret seg i forhold til det som fremkommer i tidligere sosialrapport, vil det være tilstrekkelig med en tilleggsrapport som angir dette barnets utvikling og tilpassing i familien [...]." Rundskrivet (nr. Q-0972) inneholder i tillegg til retningslinjene også kommentarer til disse, samt en generell innledning.

Vi vil for øvrig nevne at Stortinget fra 1999 til 2014 har vedtatt mange små endringer i adopsjonsloven. Det fleste av disse dreier seg ikke om forhold som har vesentlig betydning for den enkelte adoptivsøker - åpning for at samboere også kan søke om å adoptere og at staten har overtatt oppgaver fra kommunene er de viktigste nye endringene.

Enslige søkere
Adopsjonsmyndighetene har de siste årene gitt få samtykker til enslige søkere. Foreningen Enestånde adoptanters forening (EAF) kunne tidligere gi råd til enslige søkere, men pga. liten tilgang på medlemmer legges foreningen på is fra 2016. E-mailadresse: post@eaf.no. Adopsjonsforum forplikter seg til å gi enslige søkere likeverdig service, men vår mulighet for å hjelpe dem vil alltid være avhengig av regler og praksis i det enkelte opprinnelsesland.

Les mer om enslige søkere her.

 

 

Del med andre: