Kina

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Folkerepublikken Kina åpnet for internasjonal adopsjon helt i begynnelsen av 1990-tallet. Adopsjonsforum var blant de første utenlandske foreninger som startet med formidling fra Kina.Kina var gjennom en årrekke det landet som stod for flest adopsjoner til Norge, men samarbeidet avsluttes sommeren 2018.

Kina er verdens mest folkerike land med nærmere 1,4 milliarder innbyggere.

Illustrasjonsfoto: Laurence og Annie   

Bakgrunn
I oktober 1991 kom vår første familie hjem med barn fra Kina, og i løpet av et drøyt tiår ble Kina det opprinnelseslandet som sto for flest adopsjoner i verden. Adopsjon fra Kina formidles gjennom det statlige adopsjonskontoret China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA). CCCWA er en non profit-organisasjon utnevnt av kinesiske myndigheter som har ansvar for alt arbeid relatert til internasjonale adopsjonsspørsmål. CCCWA samarbeider for tiden med adopsjonsorganisasjoner fra 15 land inkludert Adopsjonsforum.

Barna
Barnas biologiske bakgrunn vil i de fleste tilfeller være ukjent, og vil antakelig forbli det for alltid. Alderen til barna som adopteres er som oftest mellom 1 og 3 år. Barna formidles fra offentlige barnehjem – flere hundre barnehjem er med i adopsjonsprogrammet.

De fleste barnehjemmene er gode, men det sier seg selv at ikke alle holder samme standard. De fleste av barna har god helse ved henting, men luftveissykdommer og allergi forekommer atskillig hyppigere enn hos barn i en norsk familie. Stort sett dreier det seg om mindre alvorlige tilstander som raskt korrigeres etter ankomst til Norge. Alvorligere sykdommer kan forekomme, men normalt vil barna dette gjelder bli formidlet utenom det ordinære programmet. Kinesiske myndigheter er opptatt av at søkerne skal få best mulig informasjon om barnas helsetilstand, og kvaliteten på informasjonen er bedret. Det forekommer imidlertid at barn viser seg å ha sykdommer som ikke er diagnostisert på forhånd.

Rammer og regler
Fra 1. mai 2007 innførte kinesiske myndigheter nye regler for søkere. Reglene kan du laste ned her.

CCCWA annonserte i mars 2011 nye krav når det gjelder saksdokumenter og oppfølgingsrapporter. Her kan du lese om kravene på engelsk, og her er en norsk oversettelse.

Barn med spesielle omsorgsbehov
Kinesiske myndigheter publiserer en egen liste over barn med helseanmerkninger. Disse barna går utenom den ordinære adopsjonsformidlingen av friske barn, som følger et køsystem etter logg-inn-dato (LID).

Barn med spesielle omsorgsbehov legges ut på en lukket nettside som blant annet Adopsjonsforum har innsyn i. Fra februar 2017 har vi fått en ny medarbeider som arbeider spesielt med adopsjon av barn fra Kina. Hun følger regelmessig med på de barna som legges ut i Kina, og vil kunne gi informasjon til familier som vurderer adopsjon av barn med helseutfordringer. Vi har også etablert kontakt med en barnelege som kan bistå oss i vurderingene. Alle familier som vil vite mer om denne muligheten oppfordres til å ringe 23 28 08 00 og spørre etter Karen – eller å sende en e-post til kina@adopsjonsforum.no.

Søkere har ingen sikkerhet for at de blir godkjent for adopsjon av et barn med spesielle omsorgsbehov. I Norge finnes det fortsatt ikke et system for forhåndsgodkjenning av de som ønsker å adoptere barn med spesielle omsorgsbehov. At søkerne ønsker dette bør gå klart fram av sosialrapporten fra kommunen. Rapporten skal også inneholde en grundig vurdering av søkernes egnethet for en slik adopsjon. Dernest skal søknaden godkjennes i Bufetat på vanlig måte.

Dersom vi har adoptivsøkere som er åpne for barn med bestemte helseanmerkninger, kan vi finne barn i dette systemet og formidle adopsjon. Helseanmerkningene gjelder alt fra lettere til tyngre diagnoser. Det kan for eksempel være forhold som leppe-/ganespalte, brokk, hjertefeil eller en deformert fot o.l. Noen ganger er barnet allerede operert og «friskmeldt», mens det andre ganger vil kreve behandling og oppfølging i Norge etter adopsjonen. Alder kan også være kriterium for at barn havner på denne listen. Dvs. dersom de anses som eldre enn normal adopsjonsalder.

Når vi finner et barn som kan passe med de helseanmerkningene som søkerne er åpne for, kan søkerne få tilsendt anonymisert informasjon om barnet. De kan da konsultere lege med helserapport om barnet og danne seg et klarere bilde av hva problematikken innebærer og vurdere om de vil gå videre med å søke om adopsjon av det aktuelle barnet. Som med adopsjon ellers, er det alltid en risiko for at det er forhold ved barnets helse en ikke vet noe om, enten fordi det ikke er oppdaget eller fordi det utvikles på et senere stadium.

Bare søkere med et gyldig forhåndssamtykke for Kina eller et annet land kan få tilsendt informasjon om barna. Før adopsjonen kan gjennomføres må Faglig utvalg i Bufdir behandle en søknad fra familien der de må redegjøre for at de har satt seg godt inn i barnets behov for medisinsk og eventuell annen oppfølging. Adopsjonsforum vil veilede søkerne om hvordan søknader skrives.

Enslige søkere og adopsjon fra Kina

Kina annonserte i mars 2011 at man igjen åpner for at enslige kvinner mellom 30 og 50 år kan søke om adopsjon av barn med særskilte omsorgsbehov. Se vedlagte oversettelse av annonseringen her. Selv om Kina åpner for denne muligheten, er det viktig å minne om at søkerne først må ha en godkjenning fra norske myndigheter, og det er ikke gitt at dette er mulig for alle som er interessert.

Enslige søkere kan bare søke om barn fra kinesiske myndigheters liste "Special Focus Children" – dvs. at dette kan være saker som er mer krevende enn andre. Det stilles høye krav for å bli godkjent som enslig søker, og norske myndigheter (faglig utvalg i Bufdir) vil som en hovedregel mene at barn som trenger ekstra oppfølging helst bør få to foreldre. Hvor realistisk det er for enslige å melde seg som søker for disse barna må derfor vurderes nøye.

Hentereisen
Dersom flere familier blir forespurt om barn samtidig, reiser de til Kina som en gruppe. Adopsjonsforum koordinerer reisen i samarbeid med et lokalt reisebyrå i Kina. Adopsjonsreisen er normalt på ca. 14 dager, og inn- og utreise skjer som regel via Beijing. Skal man til de sørligste og østligste provinsene, kan reisen inn gå via Guangzhou eller Shanghai.

Oppfølgingsrapporter
Etter at man er kommet hjem med barnet krever CCCWA seks oppfølgingsrapporter – en måned, seks måneder, et, to, tre og fem år etter hjemkomst. Rapportene bør skrives av en helsesøster. Utgifter til kinesisk oversettelse dekkes av familien selv.

Praktisk informasjon

Ekstranett: Brukernavn og passord har dere mottatt ved registrering som søkere. Det er viktig at vi hele tiden er oppdatert på e-postadressene deres. Dersom vi legger ut informasjon til spesielle grupper, vil dere automatisk få beskjed via e-post.

Kina i 2015 - 2017
I 2015 fikk to barn fra Kina nye foreldre gjennom Adopsjonsforums formidlingsarbeid. Det kom ingen barn i 2016 og ett barn i 2017.

 

                 Kina pr. 14.8. 2018

  • 1 ankommet barn i 2017, men ingen i 2018.
  • Ventetiden for adopsjon fra landet er blitt alt for lang (passerte 11 år i februar 2018).
  • Vi formidler ikke lenger adopsjoner fra Kina. Søkere bør vurdere andre samarbeidsland.
  • Adopsjonsforum har en formidlingstillatelse som er gyldig ut 2019, men samarbeidet er formelt avsluttet pr. 31. juli 2018.