Ny rapport fra FHI

Dato: 31.08.2021
artikkelbilde
Folkehelseinstituttet har i dag lagt fram en rapport utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Den har fått navnet "Bedre føre var OG etter snar - utvelgelse og oppfølging av adoptivfamilier: Erfaringer og anbefalinger".

Adopsjonsforum leser med interesse og gjenkjennelse. Vi har sammen med flere andre jobbet for at adopterte og deres familier skal ha et tilbud som er tilpasset deres behov. Vi vet at hjelpebehovet kan komme i ulike faser av livet og familielivet.  Vi er spent på om det vil komme endringer basert på anbefalinger i rapporten. Anbefaler både dere som venter på å adoptere og dere som har adoptert om å lese dette. Oppsummeringen og anbefalingene gir en god oversikt over innholdet.

Rapporten kan lastes ned her: Bedre føre var OG etter snar

Dere finner også artikkel i Aftenposten i dag: https://www.aftenposten.no/norge/

Takk til dere som har tatt kontakt vedr. artikkelen.

Bakgrunn for rapporten (hentet fra rapporten)
"I 2018 fikk Norge en ny adopsjonslov som blant annet innebar en ny ramme for forhåndsgodkjenning av søkere for utenlandsadopsjon. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skulle i denne forbindelse utarbeide et rundskriv om krav til søkerne knyttet til deres egnethet. Under behandling av loven traff Stortinget også et anmodningsvedtak om å kartlegge adoptivforeldres og -barns behov for
bistand/oppfølging etter adopsjon. I forbindelse med forarbeidene til adopsjonsloven, initierte Bufdir oppdraget som ligger til grunn for arbeidet med denne rapporten.
I oppdraget påpeker Bufdir at det er stort behov for mer kunnskap på adopsjonsfeltet, både når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for indikatorene som ligger til grunn for godkjenningen av adoptivforeldre og til valg av metoder og kartleggingsverktøy som benyttes ved utredning av søkere til adopsjon av barn fra utlandet (forhåndssamtykket). Det er også svært begrenset kunnskap om adoptivforeldres behov etter adopsjon. Dette er bakgrunnen for at Bufdir ga Folkehelseinstituttet oppdraget med å bidra til at indikatorene for vurdering av adoptivforeldre er godt forankret i oppdatert forskning, at man har gode metoder for å gjennomføre denne vurderingen, og bidra til at myndighetene har et godt kunnskapsgrunnlag for å planlegge fremtidig oppfølging av adoptivfamiliene."

Del med andre: