Adopsjonskostnader

Dato: 04.02.2021
artikkelbilde
Kostnadene for en adopsjon øker noe i 2020. Illustrasjonsfoto.
Her gir vi deg oversikten over hva en adopsjonsprosess koster. Vi gir deg også et innblikk i hvordan vi beregner kostnadene.

I løpet av en adopsjonsprosess vil det påløpe store og små kostnader, både i Norge og i barnets opprinnelsesland. Dette er kostnader Adopsjonsforum legger ut for gjennom adopsjonsprosessen, men som den enkelte familie til slutt må dekke selv. I tillegg til regningen for adopsjonsprosessen kommer selve hentereisen. For å redusere noe av kostnadsbyrden får adoptivforeldre tildelt en egen adopsjonsstøtte fra det offentlige etter hjemkomst (les mer om dette under «Adopsjonsstøtten» nederst på denne siden).

Adopsjonsforum arbeider på «non profit»-basis, det vil si at vi ikke har lov til å tjene penger på adopsjonsformidling. Et driftstilskudd fra Barne-, og likestillingsdepartementet dekker ca. 5 prosent av foreningens utgifter. For øvrig er det våre søkere/medlemmer som dekker utgiftene som er knyttet til formidlingen og foreningens øvrige servicetilbud.

Kostnader fordeles likt
Adopsjonsforum har en unik regnskapsordning, der hvert kull av adoptivsøkere dekker adopsjonsutgiftene det kalenderåret de henter barna sine hjem.  Utgiftene fordeles likt og solidarisk på alle – uavhengig av de faktiske utgiftene i det enkelte opprinnelsesland og i den enkelte adopsjonssak. Tanken bak dette er at alle barn er like "verdifulle" – uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller helsetilstand.

Se en grafisk beskrivelse av hvordan kostnadene beregnes her.

Ca. 26 prosent av foreningens adopsjonsutgifter blir betalt i barnas opprinnelsesland. Vi kan styre utgifter til eget personale, kontorhold, reiser, osv., men vi bestemmer ikke over advokathonorarer eller gebyrene utenlandske myndigheter fastsetter. Revisor og norske myndigheter får imidlertid all informasjon de ber om og som viser hva som er betalt. Utlandskostnadene blir stort sett avregnet i amerikanske dollar. En ganske lav dollarkurs bidro i mange år til å holde veksten i adopsjonskostnadene nede, men en svekket norsk krone siden 2014 har økt kostnadene. 

Les mer om hva pengene går til her. 

 

 Nye satser for adopsjoner fra 1. januar 2021

 • Samlede forskudd er satt til kr 239 000 og innbetales i tre omganger:
 • Første forskudd: kr 17 000. Betales når man registrerer seg som søker i foreningen. I tillegg oppfordres det til å gi et frivillig bidrag til bistandsfondet på kr 1 000.
 • Andre forskudd: kr 125 000. Betales etter at man er godkjent av Bufetat. I tillegg kommer obligatoriske innskudd til reguleringsfondet på kr 1 000 og risikofondet på kr 1000, samt et frivillig bidrag til bistandsfondet på kr. 1 500.
 • Tredje forskudd: kr 97 000 betales etter at man har akseptert forespørsel om barn, men før avreise til barnets hjemland.  I tillegg kommer et frivillig bidrag til bistandsfondet på kr 1 500.
 • Dersom man tidligere har betalt et lavere beløp enn dagens forskuddsnivå, må søkerne betale et tillegg som er lik differansen mellom tidligere innbetalt beløp og det samlede nye forskuddsnivået på kr 239 000.
 • Familier som adopterer to eller tre barn samtidig, betaler et fast tilleggsgebyr til grunnbeløpet. Dette tillegget er fra nyttår 2021 på kr 122.000 per ekstra barn.
 • Bidragene til bistandsfondet var tidligere obligatoriske, men myndighetene ba oss om å endre dette til en frivillig ordning. Alle innbetalinger til bistandsfondet gir skattefradrag.
 • Fra 2017 faktureres ikke lenger gebyrer for legalisering av dokumenter hos Notarius Publicus. Kostnaden kan variere fra sak til sak, men nå betaler alle likt ved at dette er tatt inn i økningen på andre forskudd.
 • Husk at reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg.
 • Samarbeidsland krever rapporter om barnet etter adopsjonen. Eventuelle utgifter til oversettelse og legalisering av rapporter hos Notarius Publicus vil da bli fakturert i etterkant (se også på siden "Hva går pengene til?").

 

Adopsjonsstøtten
Alle som adopterer med forhåndssamtykke fra norske myndigheter, og er bosatt i Norge, får subsidiert adopsjonen. I flere år var det usikkerhet knyttet til ordningen, da beløpet skulle vedtas hvert år som en del av statsbudsjettet. Etter 12 års innsats fra adopsjonsforeningene vedtok Stortinget høsten 2014 at adopsjonsstøtten skal knyttes til Folketrygdens grunnbeløp (1G) slik at støtten ble forutsigbar og reguleres med inflasjon.

Adoptivforeldre mottar en statlig adopsjonsstøtte som økte fra kr. 99.858,- i 2020 til kr. 101.351,- per barn fra 1. januar 2021. Dette tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2020.

Foreldrepenger
Adoptivforeldre får tre uker mindre omsorgspermisjon enn de som føder egne barn. Foreldrene kan søke om foreldrepenger når de tar ut permisjon. Ellers gjelder folketrygdloven kapittel 14 om vilkår for rett til fedrekvote også adoptivforeldre.  

Foreldre som ikke har krav på foreldrepenger har i stedet rett til et skattefritt engangsbeløp. Denne støtten reguleres ikke hvert år, men øker til kr. 90.300 i 2021.

Finn ut mer om hvilke ytelser som gis i forbindelse med en adopsjon, på NAVs nettside under menyvalget «Foreldrepenger».

Få mer informasjon om adopsjonskostnader i vår informasjonspakke eller i heftet Råd og veiledning i adopsjonsprosessen.

 

Slik beregner vi adopsjonskostnadene:

 • I løpet av en adopsjonsprosess betaler søkerne i alt inn tre forskudd etter hvor langt prosessen er kommet. Dette er forskudd på utgiftene til hele adopsjonsprosessen. Forskuddene beregnes og justeres ut fra hvilke kostnader Adopsjonsforum budsjetterer med i løpet av et år. Blir de faktiske gjennomsnittlige utgiftene, også kalt grunnbeløpet, mindre enn de innbetalte forskuddene, får søkerne refundert mellomlegget. Blir grunnbeløpet større enn budsjettert, må søkerne belage seg på en ekstraregning. Avregning av grunnbeløpet foretas etter at foreningens landsmøte (eller lokalavdelingsledermøte) har godkjent foregående års regnskap.
 • For flerbarnsadopsjon (søsken) betales det et fast gebyr per ekstra barn, i tillegg til grunnbeløpet.
 • Blir grunnbeløpet betraktelig høyere enn budsjettert, har Adopsjonsforum et eget reguleringsfond som etter spesielle regler kan brukes til å subsidiere sluttsummen ned. Det er umulig for Adopsjonsforum å gi garantier om fremtidig kostnadsnivå, men det er vårt mål å unngå uforholdsmessig store kostnadsøkninger.

Les mer om reguleringsfondet her. 

 • Adopsjonsforum har også et risikofond som fungerer som en slags forsikringsordning for enkelte familier som får ekstra store, uforutsette kostnader.

Les mer om risikofondet her.

 • Søkere kan også betale frivillige innskudd til Adopsjonsforums bistandsfond sammen med første, andre og tredje forskudd. Adopsjonsforum er av noen land pålagt å drive bistand for å kunne formidle adopsjoner derfra.

 

Del med andre: