Hva går pengene til?

Dato: 12.05.2021
artikkelbilde
Når man registrerer seg som adopsjonssøker i foreningen må man akseptere Adopsjonsforums økonomiske betingelser. Illustrasjonsfoto.
Familier som vil adoptere må i 2021 regne med å betale 239 000 kroner for å gjennomføre en adopsjon. Hva går alle disse pengene til?

Betalingsregler
Når man registrerer seg som adopsjonssøker i foreningen må man akseptere Adopsjonsforums økonomiske betingelser. Vi har en betalingsmodell der at alle som får hjem adopterte barn i ett kalenderår deler på de faktiske formidlingskostnadene det regnskapsåret. Dette er uavhengig av hvilke land det adopteres fra og kostnaden i den enkelte sak. Summen som framkommer etter denne modellen for hver familie kalles "grunnbeløpet". I og med at de faktiske kostnadene og antall adoptanter varierer fra år til år, vil også grunnbeløpet variere tilsvarende. Ved store variasjoner kan grunnbeløpet, etter helt spesielle regler, bli subsidiert fra Reguleringsfondet (se lenke nedenfor).

Grunnbeløpet er betaling for servicen med formidlingen – ikke for barnet. For å sikre foreningen midler til å drive formidlingsarbeid innbetaler søkerne i løpet av prosessen tre forskudd.

Formidlingsarbeidet er delt inn i tre hovedfaser, og de tre forskuddene følger disse fasene:

1. forskudd betales ved registrering og skal dekke kostnader fram til søkerne er godkjent av norske myndigheter (Bufetat). Herunder  informasjonsmateriell, veiledning til søkerne, registrering, utstedelse av formidlingsbekreftelse, hjemmeside/ekstranett, og generelle administrative kostnader.

2. forskudd betales før saken sendes til utlandet og skal dekke vår saksbehandling, kontroll av dokumenter, oversettelse av alle papirer, legalisering av dokumenter hos notarius publicus og hos utenlandske ambassader, forsendelse av sakene til utlandet og utenlandskontaktens arbeid med oppfølging av saken. 

3. forskudd betales etter at man har akseptert forespørselen om barn – men før avreise. Kostnadene med eventuelle administrasjons– og rettsgebyrer, advokatbistand, dekning av barnets helseundersøkelser, støtte til barnets opphold på institusjonen, formidling og oversettelse av barnets dokumenter ved tildeling, samt oversettelse av de mest nødvendige domsdokumenter dekkes av dette.

For å kunne håndtere kostnadsvekst og inflasjon legges summen av forskuddene som regel noe høyere enn forventet grunnbeløp.

Formålet med Adopsjonsforums reguleringsfond er å hindre store svingninger i grunnbeløpet fra ett år til et annet, slik at kostnaden blir mer forutsigbar. Reguleringsfondets viktigste inntektskilde var lenge renteinntekter av forskuddene. I tillegg kommer innskuddet alle søkere må betale inn tidlig i prosessen. Landsmøtet har vedtatt at maksimalt 1/3 av kapitalen i fondet kan brukes hvert år til eventuell subsidiering av grunnbeløpet. Dersom kostnadsøkningen skulle bli så stor at reguleringsfondet ikke klarer å dekke hele differansen kan alle søkerne få en tilleggsregning. 

Les mer om reguleringsfondet her.

Hva er ikke dekket av grunnbeløpet?

Kostnadene ved å reise for å hente det tildelte barnet er ikke inkludert i grunnbeløpet. Det betyr at utgifter til flybilletter, hotell, lokal transport, mat og andre oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte familie. Det samme gjelder utlegg til det nye barnets pass/reisedokument og lignende.

Adopsjonsforum dekker den oversettelsen som er nødvendig for å gjennomføre adopsjonen og de dokumenter som kreves av norske myndigheter etter ankomst til Norge. Dersom en familie ønsker fullstendig oversettelse av alle dokumenter om barnets bakgrunn, detaljerte helseopplysninger og alle domsdokumenter må den betale disse merkostnadene selv.

Etter adopsjonen krever samarbeidslandene et visst antall rapporter om barnet. Antallet og formen på slike rapporter varierer fra land til land. I mange land må rapportene være oversatt av autorisert oversetter, og kostnaden med eventuelle oversettelser må dekkes av den enkelte familie. Adopsjonsforum dekker ikke dette, men sørger for å sende rapportene til barnets opprinnelsesland. Vi må også ta betalt for legalisering av rapporter hos Notarius Publicus for de landene som krever dette. Dette blir fakturert i etterkant. 

Risikofondet brukes av foreningen for å oppnå en rettferdig fordeling av adopsjonskostnadene.

Refusjon fra risikofondet kan søkes av familier som har ekstraordinært høye kostnader på hentereisen, ved ekstraordinært lange opphold, hvis de må reise hjem uten barn og foreta en ny adopsjonsreise, eller må starte en ny adopsjonssak om et barn dør kort tid etter at adopsjon er gjennomført.

Fondet kan også brukes i de tilfeller det foreligger ekstraordinære kostnader som det vil være urimelig å belaste ett årskull adoptivforeldre med.

Les mer om risikofondet her.

Del med andre: