Adopsjonsregler

Dato: 29.03.2023
artikkelbilde
Kravene som stilles til norske adopsjonssøkere finnes i adopsjonsloven, samt i retningslinjer fra Barne- og likestillingsdepartementet. Illustrasjonsfoto
For å kunne adoptere et barn fra et annet land, må man tilfredsstille to lands regelverk, regelverket i Norge i barnets hjemland.

Adopsjonsforum har kontakter i en rekke land, slik at det normalt ikke vil være noe problem å velge et passende samarbeidsland, dersom man blir godkjent av norske myndigheter. 

Kravene som stilles av norske myndigheter finnes i den nye adopsjonsloven som trådte i kraft fra 1. juli 2018, samt i forskriften fra Barne- og likestillings-departementet.

Reglene og framgangsmåten finner dere også beskrevet på Bufdirs hjemmeside.

Departementet har utgitt helt nye retningslinjer (Q-1245) for saksbehandling for innenlands- og utenlandsadopsjon. Vi gjengir her utdrag fra retningslinjene.

Alder: "[...] å ta til seg et barn som sitt eget [...] krever modenhet hos søker.  [...] Etter adopsjonslovens § 8 må en søker være 25 år for å kunne adoptere." 

"Det er ikke fastsatt en øvre aldersgrense i adopsjonsloven eller forskriften. Søkers alder må vurderes med tanke på at søker skal kunne ivareta omsorgen for barnet fram til det er voksent.  I vurderingen vil det være relevant å se på søkerens alder i lys av aldersforskjellen mellom barn og adoptivforeldre. Som veiledende utgangspunkt bør ikke aldersforskjellen mellom søkerne og barnet være mer enn 45 år på tidspunktet for forhåndssamtykket.  Det skal også legges vek på aldersforskjellen mellom adopsjonssøkerne hvis den ene søkeren er vesentlig yngre enn den andre og om søkerne allerede har mindreårige barn slik at adoptivbarnet vil bli en del av en småbarnsfamilie. "

Ekteskapets / samboerskapets varighet: "Som hovedregel må ektefeller eller samboere ha bodd sammen de siste to årene før søknaden sendes inn,  [...].  I utgangspunktet kreves det at søkerne har hatt felles registrert bostedsadresse i folkeregisteret"

(NB! Flere av Adopsjonsforums samarbeidsland krever likevel at søkerne må være gift. Reglene varierer noe fra land til land.)

Enslige søkere:  " Når en enslig søker om å adoptere, skal det i vurderingen legges vekt på om søkeren har et stabilt og godt nettverk med familie og venner som er tilgjengelig i hverdagen, og om barnet vil sikres kontakt med begge kjønn i oppveksten.  [...] Et relevant moment i vurderingen vil være om søker har spesiell kunnskap om og erfaring med barn. I vurderingen skal det legges vekt på søkernes egnethet framfor formell kompetanse. 

Les mer om enslige søkere her.

Helse: "Søkeres fysiske og psykislke helse skal vurderes ut fra hensynet til barnets beste. Avgjørende er om sykdom, lidelse eller nedsatt funksjonsevne har betydning for deres omsorgsevne og -mulighet i dag og i framtiden.  [...] Søkers sykdomshistorikk er relevant i denne vurderingen."

Hvis søker har kroniske sykdommer, lidelser og/eller funksjonsnedsettelser, skal søkers diagnose og prognose og behov for medisinering eller annen behandling vurderes. [...]  Hvis en søker har hatt en alvorlig sykdom som er behandlet med tilfredsstillende resultat, kan det være aktuelt å kreve en symptomfri periode. Det skal som hovedregel ikke gis forhåndssamtykke til søkere som er avhengig av daglige medisiner mot alvorlig psykisk lidelse for å kunne fungere normalt."

Økonomi: "Søkerne må ha en stabil familieøkonomi og det må være samsvar mellom inntekter, utgifter, formue og gjeld. Målet er å sikre at barnet får vokse opp under trygge og forutsigbare forhold."

Familiesituasjonen: "Et utenlandsk barn som skal adopteres av en familie bosatt i Norge må omstille seg til et nytt liv, og vil i kortere eller lengre perioder være den i familien som trenger mest omsorg og støtte. Hvis søker har andre barn bør adoptivbarnet som et veiledende utgangspunkt være to år yngre enn det yngste barnet i familien. [...] Hvis det er andre barn i familien, kan det være grunn til å be om uttalelse om barnets fungering fra eksempelvis skole, helsestasjon, barnehage eller andre hjelpeinstanser."

 

 

 

Del med andre: