Adopsjonsprosessen – trinn for trinn

Dato: 06.01.2020
Norge har en ny adopsjonslov som trådte i kraft 1. juli 2018 (illustrasjonsfoto).
Her får du en oversikt over hele adopsjonsprosessen, fra begynnelse til slutt.

Adopsjonsprosessen,

Norge

Hvordan starte?

Det skal sendes to søknader: en til adopsjonsorganisasjonen og en til det regionkontoret innen Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) dere sogner til. Det er fem slike regionkontorer i Norge i henholdsvis Alta (Nord), Trondheim (Midten), Bergen (Vest), Tønsberg (Sør) og Oslo (Øst).

Når dere har bestemt dere for å adoptere, blir første trinn å innhente de dokumentene som er nødvendige i Norge. Samtidig som dere kontakter Adopsjonsforum for å starte en adopsjonssak, bør dere så fort som mulig kontakte Bufetats regionkontor for å få tilsendt søknadsskjema med veiledning. Husk at den offentlige delen av saksbehandlingen kan ta tid i Norge.

Adopsjonsforum
Adopsjonsforums søknadsskjema, «Registreringsskjema for nye søkere» med veiledning, finner du på denne siden, eller få tilsendt i vår informasjonspakke. Du kan også lese mer om adopsjonsprosessen i heftet "Råd og veiledning i adopsjonsprosessen". For å adoptere gjennom Adopsjonsforum må dere være medlemmer av organisasjonen. Vår medlemsavgift er 600 kroner pr. år.

Adopsjonsforberedene kurs

Før dere kan sende søknaden om å starte opp en adopsjonsprosess må dere ha gått et adopsjonsforberedende kurs. Dette er en ny praksis som kom etter at den nye adopsjonsloven trådte i kraft 1. juli 2018. Adopsjonsforum har vært en pioner i å utvikle adopsjonsforberedende kurs for kommende foreldre. Tidligere ble slike kurs arrangert av foreningens lokalavdelinger, men i dag er det obligatorisk å ha gått et statlig kurs i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Flere opprinnelsesland krever at søkerne legger ved kursbeviset når søknaden sendes til utlandet. Se mer om kurset på www.bufdir.no der det annonseres og på Adopsjonsforums hjemmeside.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
Søknadsskjemaet til norske myndigheter, «Søknad om adopsjon (Q-0296) » med veiledning, får dere ved å henvende dere til Barne-, ungdoms- og familieetatens nettside www.bufdir.no, under emnet «Adopsjon». Søknaden skal sendes til det regionkontoret av Bufetat som dere tilhører. Dit kan dere også rette praktiske spørsmål vedrørende utfylling av søknaden og vedleggene som kreves.

Saksbehandling fram til godkjenning fra norske myndigheter:

Adopsjonsforum
Adopsjonsforum kan gi veiledning om hvordan dere skal gå fram i adopsjonsprosessen. Ring oss gjerne dersom dere har spørsmål. Dere vil få skriftlig svar når søknadsskjemaet er registrert.

I samarbeid med dere, og innenfor rammer og regler definert av de enkelte samarbeidsland, går vi i gang med å finne et land dere kan adoptere barn fra. Vi har alltid samtaler med søkerne underveis i prosessen, enten på kontoret vårt eller på telefon. Når land og alderskategori for barnet er bestemt, vil vi bekrefte dette skriftlig i et dokument som skal legges ved søknaden.

Bufetat
Regionkontorene i Bufetat skal ha tilnærmet lik saksbehandlingstid, men det er ennå litt tidlig å fastslå om alle de nye rutinene er godt på plass. Dersom saken ikke kan behandles i løpet av en måned, har søkere imidlertid krav på å få svar med en angivelse av forventet saksbehandlingstid, i følge forvaltningsloven § 11a.

Saksbehandlingen i regi av Bufetat (fosterhjemstjenesten) består av utredning i form av hjemmebesøk og samtaler. Utredningen sammenfattes i en sosialrapport med vurdering av familiens livssituasjon og omsorgsevne. Sosialrapporten skal gi et fyldig og helhetlig bilde av dem som ønsker å adoptere og deres tanker om barn og adopsjon.

Myndighetene i Norge og samarbeidslandene ønsker å sikre at barna kommer til trygge og gode hjem. Sosialrapporten vil bli oversatt og sendt med søknaden til utlandet. Den danner grunnlaget for utenlandske myndigheters vurdering av søknaden. Noen vegrer seg for kontakten med offentlige myndigheter som skal komme hjem til dem og gruer seg til samtalene. Kanskje blir Bufetats utredninger lettere å godta, dersom dere vet at de først og fremst gjøres med tanke på barnas beste.

Når sosialrapporten er ferdig, sendes den med søknaden og all dokumentasjon til en annen avdeling av det statlige barnevernet i Bufetat i regionen dere tilhører.

Godkjenning / forhåndssamtykke
Bufetat er organisert i fem regioner, og er en etat under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Direktoratet er igjen underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Saksbehandlingstiden ved regionskontorene vil variere noe, men skal normalt ligge på tre måneder for kurante saker. Når Bufetat godkjenner søknaden, får dere en vitterlighetserklæring– et forhåndssamtykke for å adoptere barn fra et aktuelt land. Dette er gyldig for tre år, men kan om forlenges med ytterligere to år dersom det skulle bli nødvendig.

Hvis man får avslag på søknaden hos Bufetats regionkontor kan avslaget klages til sentralmyndigheten Bufdir, som kan vurdere om avslaget er riktig eller ikke. 

Utlandet

Søknaden forberedes for samarbeidslandet

Etter godkjenning i Norge kan Adopsjonsforum lose dere gjennom den videre adopsjonsprosessen. Vi mottar melding fra Bufetat samtidig som dere får forhåndssamtykke for adopsjon. Etter å ha mottatt bekreftelsen fra Bufetat, vil vi sende dere en «oppskrift» på hva som skal gjøres videre før søknaden kan sendes det aktuelle landet. «Oppskriften» kan også lastes ned fra Adopsjonsforums nettsider (på ekstranettet).

Oppskriften omhandler først og fremst dokumentene som skal sendes til utlandet. Men den omtaler også andre forhold det er viktig å være klar over i denne fasen. Hvilke dokumenter som kreves i de ulike landene varierer, men felles for alle land er at dokumentene skal legaliseres. Legalisering av originaldokumenter skjer vanligvis hos Notarius Publicus, Utenriksdepartementet og ambassaden/konsulatet til det aktuelle landet, eller bare Notarius Publicus og Fylkesmannen i Oslo. For å kunne behandle søknaden krever de fleste land at dokumentene oversettes av statsautorisert translatør. Dette arbeidet koordineres av Adopsjonsforum.

Ventetid og forberedelser
Når dokumentene er sendt til utlandet, begynner en ny periode som faller lang for de fleste. Den totale saksbehandlingstiden kan variere mye fra sak til sak og fra land til land. Det er stor variasjon. Noen saker går raskt mens andre trekker ut i flere år. De siste årene har gjennomsnittlig total saksbehandlingstid (i Norge + utlandet) for fullførte saker vært nær fem år. Den raskeste saken i 2017 tok bare totalt 11 måneder fra start til mål.

Det er saksbehandlingen i utlandet som tar mest tid, blant annet på grunn av lange internasjonale adopsjonskøer. Dette er en realitet Adopsjonsforum har få muligheter til å påvirke. Noen saker tar også ekstra lang tid fordi søkerne selv har lagt inn en tenkepause, eller fordi saksbehandlingen i Norge er blitt forlenget fordi søkerne først har fått avslag og så klaget på dette.

Det er mye som kan gjøres for at vente-/forberedelsestiden skal få et mer positivt innhold. Søkere kan blant annet gå på møter og foredrag i regi av lokalavdelingen, ta språkkurs og lignende. Menge bruker også denne tiden til å lære mer om barns utvikling og landet barnet kommer fra. Bruk gjerne tiden til oppussing, etterutdanning eller andre «prosjekter» dere ikke får tid til etter at dere har fått barn.

Forespørsel og adopsjonsreise
For de aller fleste søkerne ender prosessen med et positivt svar i form av en forespørsel om barn fra samarbeidslandet.

Sammen med denne forespørselen mottar Adopsjonsforum informasjon om barnet. Informasjonsmengden avhenger noe av hvilket land barnet kommer fra. De fleste landene sender en helserapport, samt en beskrivelse av barnet i form av en psykolograpport, pedagograpport eller en rapport skrevet av en sosialarbeider på barnehjemmet. I tillegg sendes det som oftest et bilde eller to av barnet. All informasjon som Adopsjonsforum får om barnet vil bli videreformidlet til dere, deretter kan den siste delen av adopsjonsprosessen forberedes.

Når dere mottar forespørselen om barn ber vi dere om å ta med dokumentasjonen til en lege og eventuelt annen ekspertise slik at dere får dem til å vurdere dette. Dere får en svarfrist der dere må bekrefte om dere vil adoptere barnet, og bekreftelsen sendes via Adopsjonsforum til utlandet.

Dersom barnet har spesielle helseutfordringer, er over 5 år eller tilhører en søskengruppe på tre eller flere må matchingen behandles av Faglig Utvalg i Bufdir. Dette tar noen uker ekstra, og dere får veiledning fra oss om behandlingen dersom dette skulle bli aktuelt.

Dere får så beskjed om dato for å reise og hente barnet / barna. Hvor lang tid dette tar og hvor lenge dere må være i landet varierer. I noen land er dette en administrativ prosess som kan gå raskt, mens det i andre land kan ta tid fordi man må gjennom en domstolsbehandling av adopsjonen.

 

Del med andre: