Colombia

Dato: 17.04.2024
artikkelbilde
Adopsjonsforum har formidlet adoptivbarn fra Colombia siden 1972, og gjennom historien har dette vært vårt viktigste samarbeidsland. (Illustrasjonsfoto)
Colombia har gjennom alle år vært ett av Adopsjonsforums viktigste samarbeidsland. Landet er 3,5 gang så stort som Norge og har nær 48 millioner innbyggere. Colombia har i mange år opplevd uro og politisk og økonomisk ustabilitet.

Bakgrunn
Adopsjonsforum har formidlet adoptivbarn fra Colombia siden 1972, og tilsammen har mer enn 4000 barn fått nye familier i Norge. Colombia er dermed vårt største samarbeidsland. Colombia har et velutbygd statlig barnevern, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), med avdelinger i alle landets 32 provinser. Alle søknader blir først vurdert av sentralmyndighetene ved ICBF’s hovedkontor i Bogotá. Blir man godkjent, kan forespørselen om adopsjon skje fra en hvilken som helst provins. Sentralmyndighetene avgjør hvilken provins saken sendes til, og alle adopsjoner er i regi av ICBF. Ingen adopsjoner foregår via private barnehjem i Colombia, da denne praksisen opphørte for mange år siden. 

Barna
Barna fra Colombia kommer enten fra fosterhjem eller barnehjem underlagt det statlige barnevernsorganet ICBF. 

Rammer og regler
ICBF’s har i 2021 kommet med nye retningslinjer for adopsjonsarbeid. En viktig endring gjelder veiledende aldersrammer barn – foreldre gjeldende fra når den enkeltes søknad er mottatt og behandlet i Colombia:

 Søkere

 Ett barn

 Søsken

 25 – 55 år

 0 – 4 år og 11 mnd.

 Eldste barn mellom

 0 - 6 år 11 mnd.

 56 –  år

 5 år - 9 år 11 mnd.

 Eldste barn mellom

 7 år - 9 år 11 mnd.

Øvrige kriterier

 • Barn som adopteres internasjonalt fra Colombia tilhører denne kategorien barn med spesielle behov. I Norge er den veiledende aldersgrensen 25-45 år og man godkjennes for barn mellom 0-5 år, som dermed tilsvarer aldersgodkjenningen i Colombia.
 • Ekteskap eller samboerskap: Minimum 2 års ekteskap eller samboerskap. ICBF diskriminerer ikke, og det er derfor ikke sånn at f.eks. gifte par prioriteres foran samboende par. Ekteskap og dokumentert samboerskap må i tilfelle til sammen ha vart i minst 2 år.
 • Enslige kvinner og menn aksepteres. Heller ikke her oppleves forskjellsbehandling i ventetid (kontra gifte/samboende par). For enslige er det viktig å dokumentere kontakt med/og rollemodeller (for barnet) av det motsatte kjønn.
 • Søkere med egenfødte eller tidligere adoptivbarn aksepteres.
 • Søkere der en eller begge har en skilsmisse bak seg aksepteres.
 • Søkere med anmerkning på politi - eller helseattest kan aksepteres, men det kommer an på alvorlighetsgrad. Ta kontakt med Adopsjonsforum for nærmere informasjon.
 • Colombianske myndigheter krever en ganske omfattende psykolograpport (med en mal de har utarbeidet særskilt for kartlegging av adoptivsøkere) og personlighetstest. Dette er blant søknadsdokumentene man sender til landet når man søker om å bli godkjent som adoptivsøker der. Søkere må selv dekke denne kostnaden (fra 10.000,- NOK og oppover).
 • Ved adopsjon er Adopsjonsforberedende kurs obligatorisk både for nasjonale og utenlandske søkere. Kursbevis sendes sammen med øvrige søknadsdokumenter til Colombia.

Adopsjon for likekjønnede par
Høyesterett i Colombia godkjente i 2015 at likekjønnede par kan søke om adopsjon i henhold til landets lovverk. Dette er det eneste samarbeidslandet Adopsjonsforum har som tillater likekjønnede par å adoptere barn. 

Oppfølgingsrapporter
Colombianske myndigheter krever til sammen 4 oppfølgingsrapporter om barnet (hver 6. måned etter ankomst). Søkere må skriftlig forplikte seg til å sende oppfølgingsrapportene ved en særskilt erklæring. Erklæringen sendes sammen med søknadsdokumentene. Søknader uten slik erklæring avslås.

Praktiske opplysninger
Adopsjonsforum har et eget kontor i hovedstaden Bogotá. Kontoret holder jevnlig kontakt med sentrale og regionale myndigheter, barnehjem, mv. og følger opp søknadene fra de mottas fra Norge og fram til familien kan reise hjem med det nye barnet. Foregår adopsjonsprosessen utenfor hovedstadsområdet, er det etablert kontakt med særskilte kontaktpersoner som bistår familien. Nærmere informasjon sendes familien før avreise.

Arbeidsspråk
Adopsjonsforums arbeidsspråk i Colombia er engelsk og spansk. Dette gjelder også i kontakten med familiene under oppholdet.

Ventetid
Ventetiden kan variere mye. En til tider lang og uforutsigbar ventetid i Colombia kan være en utfordring å forholde seg til. Når barn og foreldre matches, velger ICBF fritt mellom ulike lands søkere og innenfor gruppen norske søknader. De følger ikke nødvendigvis kronologiske ventelister på tid, men tar utgangspunkt i barnets behov og ”matcher” ut fra det adopsjonskomiteen vurderer som ”beste foreldrekandidat” til barnet. Noen familier kan få forespørsel om barn etter kort tid, mens andre opplever å vente lengre.

I matchingsbildet hører det også med at colombianske familier alltid har fortrinnsrett framfor utenlandske søkere. Verken Adopsjonsforum eller norske myndigheter har innvirkning på disse prosessene.

Adopsjonsreisen
Det er et juridisk krav at begge foreldre er til stede når adopsjonsprosessen igangsettes. Begge søkerne må derfor oppholde seg i Colombia et par uker. Det er mulig for den ene å reise hjem etter at saken er startet opp, men de fleste velger – og Adopsjonsforum anbefaler på det sterkeste – at begge foreldre blir der til saken er avsluttet. Oppholdet varer i ca. 4 uker.

Lenker til informasjon om Colombia

Wikipedia

Colombia Travel 

E-post
For å kvalitetssikre at både informasjon og meldinger når Colombia–søkere til rett tid, ber vi dere kontrollere at Adopsjonsforum til enhver tid har riktig e–postadresse. 
 
 Colombia pr. 15.04.2024
 • 9 barn kom fra Colombia til Norge i 2023 (mot 18 barn i 2022)
 • Ett barn har kommet fra Colombia til Norge hittil i år.
 • Antall familier som har sendt dokumenter til Colombia i 2024: 2
 • Det er store variasjoner i ventetid da det ikke er noen kronologisk rekkefølge blant søkere. Anslått ventetid fra forsendelse av søknadsdokumenter til Colombia og frem til forespørsel om adopsjon er 2 - 4 år, pluss/minus. 
 • For å kunne sende søknad til landet må man krysse av på et skjema: "Barn med helseutfordringer i Colombia". Dokumenter kan ikke sendes til Colombia uten at dette skjemaet er vedlagt. For mer informasjon om skjemaet, ta kontakt med Anbefalingsteamet på telefon 23 28 08 00.
 • Mer detaljerte oppdateringer formidles via ekstranett som er passordbeskyttet. Alle registrerte Colombia–søkere er informert om sine respektive passord. 
 • Grunnet midlertidig inntaksstopp tar vi ikke mot nye søkere

 

Del med andre: