Kina

Dato: 12.10.2018
artikkelbilde
Etter 1991 har Kina vært det landet det er kommet flest barn fra, men samarbeidet avsluttes sommeren 2018. (Illustrasjonsfoto: Laurence og Annie)
Folkerepublikken Kina åpnet for internasjonal adopsjon helt i begynnelsen av 1990-tallet. Adopsjonsforum var blant de første utenlandske foreninger som startet med formidling fra Kina.Kina var gjennom en årrekke det landet som stod for flest adopsjoner til Norge, men samarbeidet ble avsluttet i juli 2018.

Kina er verdens mest folkerike land med nærmere 1,4 milliarder innbyggere.

Illustrasjonsfoto: Laurence og Annie   

Bakgrunn
I oktober 1991 kom vår første familie hjem med barn fra Kina, og i løpet av et drøyt tiår ble Kina det opprinnelseslandet som sto for flest adopsjoner i verden. Adopsjon fra Kina formidles gjennom det statlige adopsjonskontoret China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA). CCCWA er en non profit-organisasjon utnevnt av kinesiske myndigheter som har ansvar for alt arbeid relatert til internasjonale adopsjonsspørsmål. CCCWA har hatt samarbeidmed adopsjonsorganisasjoner fra 15 land inkludert Adopsjonsforum og de to andre norske adopsjonsforeningene.

Barna
Barnas biologiske bakgrunn vil i de fleste tilfeller være ukjent, og vil antakelig forbli det for alltid. Alderen til barna som adopteres er som oftest mellom 1 og 3 år. Barna formidles fra offentlige barnehjem – flere hundre barnehjem er med i adopsjonsprogrammet.

De fleste barnehjemmene er gode, men det sier seg selv at ikke alle holder samme standard. De fleste av barna har god helse ved henting, men luftveissykdommer og allergi forekommer atskillig hyppigere enn hos barn i en norsk familie. Stort sett dreier det seg om mindre alvorlige tilstander som raskt korrigeres etter ankomst til Norge. Alvorligere sykdommer kan forekomme, men normalt vil barna dette gjelder bli formidlet utenom det ordinære programmet. Kinesiske myndigheter er opptatt av at søkerne skal få best mulig informasjon om barnas helsetilstand, og kvaliteten på informasjonen er bedret. Det forekommer imidlertid at barn viser seg å ha sykdommer som ikke er diagnostisert på forhånd.

Rammer og regler
Fra 1. mai 2007 innførte kinesiske myndigheter nye regler for søkere. Reglene kan du laste ned her.

CCCWA annonserte i mars 2011 nye krav når det gjelder saksdokumenter og oppfølgingsrapporter. Her kan du lese om kravene på engelsk, og her er en norsk oversettelse.

Barn med spesielle omsorgsbehov
Kinesiske myndigheter publiserer en egen liste over barn med helseanmerkninger. Disse barna går utenom den ordinære adopsjonsformidlingen av friske barn, som følger et køsystem etter logg-inn-dato (LID). Barn med spesielle omsorgsbehov legges ut på en lukket nettside som blant annet Adopsjonsforum har innsyn i.

Søkere har ingen sikkerhet for at de blir godkjent for adopsjon av et barn med spesielle omsorgsbehov. I Norge finnes det fortsatt ikke et system for forhåndsgodkjenning av de som ønsker å adoptere barn med spesielle omsorgsbehov.

Adoptivsøkere som har vært  åpne for barn med bestemte helseanmerkninger, kunne vi finne barn til i dette systemet og formidle adopsjon. Helseanmerkningene gjaldt alt fra lettere til tyngre diagnoser. Det kunne for eksempel være forhold som leppe-/ganespalte, brokk, hjertefeil eller en deformert fot o.l. Noen ganger var barnet allerede operert og «friskmeldt», mens det andre ganger ville kreve behandling og oppfølging i Norge etter adopsjonen. Alder kan også være kriterium for at barn havner på denne listen. Dvs. dersom de anses som eldre enn normal adopsjonsalder.

Når vi finner et barn som kan passe med de helseanmerkningene som søkerne er åpne for, kan søkerne få tilsendt anonymisert informasjon om barnet. De kan da konsultere lege med helserapport om barnet og danne seg et klarere bilde av hva problematikken innebærer og vurdere om de vil gå videre med å søke om adopsjon av det aktuelle barnet. Som med adopsjon ellers, er det alltid en risiko for at det er forhold ved barnets helse en ikke vet noe om, enten fordi det ikke er oppdaget eller fordi det utvikles på et senere stadium.

Bare søkere med et gyldig forhåndssamtykke for Kina eller et annet land kan få tilsendt informasjon om barna. Før adopsjonen kan gjennomføres må Faglig utvalg i Bufdir behandle en søknad fra familien der de må redegjøre for at de har satt seg godt inn i barnets behov for medisinsk og eventuell annen oppfølging. Adopsjonsforum vil veilede søkerne om hvordan søknader skrives.

Enslige søkere og adopsjon fra Kina

Kina annonserte i mars 2011 at man igjen åpner for at enslige kvinner mellom 30 og 50 år kan søke om adopsjon av barn med særskilte omsorgsbehov. Se vedlagte oversettelse av annonseringen her. Selv om Kina åpnet for denne muligheten, er det viktig å minne om at søkerne først må ha en godkjenning fra norske myndigheter, og det er ikke gitt at dette er mulig for alle som er interessert.

Enslige søkere kunne bare søke om barn fra kinesiske myndigheters liste "Special Focus Children" – dvs. at dette kan være saker som er mer krevende enn andre. Det stilles høye krav for å bli godkjent som enslig søker, og norske myndigheter (faglig utvalg i Bufdir) vil som en hovedregel mene at barn som trenger ekstra oppfølging helst bør få to foreldre.

Oppfølgingsrapporter

Etter at man er kommet hjem med barnet krever CCCWA seks oppfølgingsrapporter – en måned, seks måneder, et, to, tre og fem år etter hjemkomst. Rapportene bør skrives av en helsesøster. Utgifter til kinesisk oversettelse dekkes av familien selv.

Kina i 2015 - 2017

I 2015 fikk to barn fra Kina nye foreldre gjennom Adopsjonsforums formidlingsarbeid. Det kom ingen barn i 2016 og ett barn i 2017.

 

                 Kina pr. 12.10. 2018

  • Ventetiden for adopsjon fra landet er blitt alt for lang, og passerte 11 år i februar 2018.
  • Vi formidler ikke lenger adopsjoner fra Kina. Søkere bør vurdere andre samarbeidsland.
  • Adopsjonsforum har en formidlingstillatelse som er gyldig ut 2019, men samarbeidet ble formelt avsluttet pr. 31. juli 2018.

 

 

 

   

 

Del med andre: