Adopsjon bare for rikinger?

Dato: 21.04.2015
artikkelbilde
Fra et banehjem i Colombia.
Vi hører ofte at adopsjon er så dyrt at bare de med svært god økonomi adopterer. Det kan ikke benektes at det er vanskelig for et ektepar å adoptere dersom de ikke har to stabile inntekter. Men må man ha to høye inntekter for å klare det?

Publisert første gang: 19.11.2008

Vårt svar på dette spørsmålet er et klart nei. Noen yrkesgrupper er klart overrepresenterte blant adoptivsøkere, men disse er ikke rentenister, finansfyrster eller andre med inntekter vi andre bare kan drømme om. Det er snarere yrkesgrupper som sosialarbeidere, lærere og sykepleiere som er overrepresentert. Altså lønnstakere som ofte jobber i det offentlige og har høyst moderate inntekter. Dette er et mønster vi som jobber med adopsjon lenge har observert, men ikke har kunnet tallfeste.

Nå har vi imidlertid funnet belegg for påstanden om at adoptanter i økonomisk forstand ikke skiller seg så veldig mye fra foreldre som får biologiske barn. Og dette belegget har vi funnet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. Der har man nemlig offentliggjort tall for det man kaller "foreldrepengegrunnlaget". Dette er den lønn som utbetalingen av foreldrepenger ved enten fødsel eller adopsjon skal beregnes ut fra.

Avrundet til nærmeste 500 kr var foreldrepengegrunnlaget for kvinner ved fødsel i 2007 i gjennomsnitt 270.000 kr, mens det tilsvarende tall for kvinner ved adopsjon var 305.500 kr. Kvinner som adopterer har dermed i snitt et foreldrepengegrunnlag som er 13% høyere enn kvinner som føder. Dette er en betydelig forskjell, men en stor del av forskjellen kan utvilsomt forklares ved at særlig kvinner som skal adoptere for første gang oftere enn andre kvinner jobber full tid. Dessuten er en gjennomsnittlig adoptant antagelig nærmere 10 år eldre ved adopsjonen enn gravide i snitt er ved fødselstidspunktet. Da de fleste mennesker har en positiv lønnsutvikling fra de fullfører utdannelsen og starter yrkeskarrieren, kan nok litt av inntektsforskjellen også forklares ut fra mødrenes alder.

Ser vi på mennene så er gjennomsnittlig foreldrepengegrunnlag 340.000 kr ved fødsel og 353.500 kr ved adopsjon. Her er forskjellen bare 4 %. Dette styrker teorien om at den større forskjellen blant kvinnene i vesentlig grad skyldes ulikheter i gjennomsnittlig stillingsbrøk.

En annen interessant observasjon er at andel kvinner som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger er mye større ved fødsel enn ved adopsjon. Det var i 2007 i alt 11.926 kvinner som mottok den alternative engangsstøtten ved fødsel, mens det bare var 8 adoptivmødre som mottok engangsstøtte ved adopsjon. Blant de fødende utgjorde andelen som mottok engangsstøtte 19 %, mens den blant adopterende kvinner var bare 1,6 %. Det er grunn til å anta at denne store forskjellen reflekterer det faktum at adoptanter har mer behov for, og tid til, å planlegge foreldreskapet enn fødende. Ingen kommer i uløkka med et adoptivbarn.

Del med andre: