Ønsker kompetansesenter for adopsjon

Dato: 29.04.2015
artikkelbilde
Utredningen av kompetansesenter for adopsjon ble presentert på et møte med representanter fra Barne-, likestillings- og integrerings-departementet, Bufdir, InorAdopt og Adopsjonsforum 7. mai.
Tirsdag 7. 2013 mai overleverte to adopsjonsforeninger rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Rapporten understreker tydelig behovet for en bedre oppfølging av adoptivfamilier.

Publisert første gang 27.8.2013

Departementet var representert ved Hanne K. Bratlie, og Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet representert ved Morten Stephansen og Vårin Jarnæss, som tok imot rapporten med stor interesse. Overrekkelsen skjedde i Adopsjonsforums lokaler etter et foredrag om utfordringer en adoptivfamilie kan møte etter hjemkomst. Adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum har utarbeidet rapporten, og håper nå at departementet vil etterkomme anbefalingen om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Fremdeles mangler store deler av det offentlige hjelpeapparatet kunnskap om adopsjon.

Utfordringer
Noen familier opplever i tillegg utfordringer som angår utenlandsadopterte spesifikt, for eksempel når det gjelder språk, sosial tilpasning eller identitet. Noen trenger bistand den første tiden etter hjemkomst til Norge. For andre kan behovene først dukke opp når barnet når puberteten eller tidlig voksenalder.

Nasjonalt kompetansesenter
Derfor mener InorAdopt og Adopsjonsforum at det er på høy tid å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Et kompetansesenter bør bl.a. ha som oppgave å sikre generell kompetanseutvikling blant fagfolk på kommunenivå, samt yte veiledning ved behov i konkrete saker. Foreningene minner i denne forbindelse om at norske myndigheter er forpliktet av Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon fra 1993, til å sikre en tilstrekkelig oppfølging etter adopsjon.

Du kan lese hele rapporten med vedlegg her.

Del med andre: