Stortinget lyttet til adopsjonsforeningene

Dato: 08.06.2017
artikkelbilde
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget endret litt på adopsjonsloven og ba om egen sak om oppfølging etter adopsjon
Stortinget behandlet den nye adopsjonsloven 7. juni. Familie- og kulturkomiteens innstilling kom adopsjonsforeningene i møte på flere viktige punkter.

Adopsjonsforeningene og Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU) møtte på en høring på Stortinget 24. april i år. Det var særlig tre svake punkter i forslaget til ny adopsjonslov:

-    For strenge krav til søkere som vil adoptere barn over 3 år.
-    For lang behandlingstid og manglende klageadgang for saker som må til Faglig Utvalg.
-    Mangelfull oppfølging av adopterte og familier etter adopsjon.

Familie- og kulturkomiteen tok hensyn til dette, endret litt på lovteksten og ber departementet komme tilbake til Stortinget om oppfølging.

Her kan du lese hele innstillingen fra komiteen.

Aldersrammer

De fleste som søker om adopsjon får godkjenning for barn 0-3 år. Bufdir og Bufetat har en streng praksis for å godkjenne søkere som vil adoptere barn med aldersramme 3-5 år. De har stilt krav om barneerfaring (realkompetanse) eller utdanning (formalkompetanse) for de familiene som ønsket å adoptere barn opp til 5 års alder.

Komiteen uttalte at dagens praksis ikke er godt begrunnet, og at søkernes egnethet må tillegges større vekt.

Flere viktige samarbeidsland krever at søkerne har en godkjenning for barn 0-5 år. Stortingskomiteen endret lovens paragraf 18 slik at det nå står at søkerne «… kan få forhåndssamtykke til adopsjon av ett barn under 5 år eller av to søsken som begge er under 5 år

Faglig utvalg

Mange av adopsjonene gjelder barn med spesielle omsorgsbehov, og som må behandles i Faglig utvalg (FU). I den nye loven skal det være et nytt utvalg, mens adopsjonsmyndigheten skal godkjenne eller avslå søknadene basert på utvalgets råd.

En juridisk utredning fra advokatfirmaet Hjort sier at praksisen med at man ikke kan klage på vedtak i FU er i strid med forvaltningsloven. Stortingskomiteen uttalte seg ikke om dette spørsmålet, men om det ikke gis klageadgang etter den nye adopsjonsloven vil vi følge opp dette.

En enstemmig komite ga klar beskjed om at behandlingstiden av adopsjonssaker for disse barna må bli kortere: «Stortinget ber regjeringen sørge for at saksbehandlingen når det gjelder utenlandsadopsjon ikke overskrider 30 dager

Oppfølging etter adopsjon

Adopsjonsforeningene og UAPU har lagt vekt på at oppfølging av adopterte og adoptivfamilier etter adopsjon ikke er god nok. Adopterte barn er andre lands barnevernsbarn. Norske barnevernsbarn og deres fosterfamilier får tett oppfølging og veiledning. Adoptivfamilier opplever at de blir grundig kontrollert før adopsjonen, men så overlates man ofte til seg selv. Hjelpeapparatet i helsevesenet, skoleverket og barnevernet har ofte lite kunnskap om adopsjon.

Stortingskomiteen tok ikke inn en paragraf i adopsjonsloven om oppfølging etter adopsjon, men kom med et klart pålegg til departementet om å bedre systemet og kartlegge behovet:
«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for oppfølging av adopterte og familiene i tråd med Haagkonvensjonens artikkel 9, der en modell som den danske kan vurderes som ett alternativ, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte

Den danske modellen gir et oppfølgingstilbud til alle familier som kommer hjem med adopterte barn fra utlandet.

Andre punkter

Den nye adopsjonsloven gir ellers ikke store endringer i forhold til den gamle. Stortinget ville ikke støtte forslaget om at adopterte skal kunne kreve innsyn i sin adopsjonssak fra fylte 15 år. 18 år blir derfor opprettholdt som aldersgrense.

Det blir ellers ikke tillatt å adoptere barn uten bruk av en adopsjonsforening dersom det finnes en forening som har formidlingstillatelse for det aktuelle landet.

Diskusjon og votering

I Stortingets videoarkiv finner du debatten i Stortinget 7. juni (starter 1 time og 52 minutter ut i opptaket).

Her er resultatet av voteringen.

Del med andre: