Atferdsproblemer blant adopterte barn i Norge

Dato: 25.07.2017
artikkelbilde
Ahmadreza Bahiraei fra Iran har to mastergrader. Han har 13 års erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov og er selv adoptivfar.
Ahmadreza Bahiraei har skrevet en masteroppgave om atferdsproblemer blant barn som er adoptert fra utlandet.

Ahmadreza Bahiraei fra Iran har to mastergrader – både i klinisk psykologi og i spesialpedagogikk. Han har 13 års erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov og er selv adoptivfar. Oppgaven er skrevet ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. 

843 barn

Adopterte barn som har bodd på institusjoner kan erfaringsmessig ha andre utfordringer enn barn som hele tiden har vært med sin biologiske familie. De adoptertes barnas historie fra før de ble adoptert kan derfor påvirke barnas psykososiale utvikling. Hvilken betydning institusjonsopphold kan ha på de adoptertes utvikling er omdiskutert.

For å få mer innsikt i virkningen av tiden før adopsjonen, ble det gjennomført en nettbasert undersøkelse av 843 adopterte barn fra hele Norge. Atferdsvanskene ble analysert ved å bruke et internasjonalt spørreskjema kalt CBCL (Child Behavioral Checklist).

De 843 barna som var med i undersøkelsen besto av 388 gutter og 455 jenter. De adopterte barna kom fra i alt 26 forskjellige land, men Kina, Colombia, Etiopia og Sør-Korea var de landene som hadde adoptert bort de fleste barna.

Før adopsjonen hadde 516 adopterte barn bodd på institusjon/barnehjem, 294 hadde bodd i fosterhjem og 39 adopterte barn hadde bodd andre steder (inkludert sykehus, spesielle omsorgssentra eller transitthjem). De adopterte barna hadde institusjonsopphold som varierte fra en måned til mer enn ett år.

Barna som ble undersøkt var mellom 6 og 19 år gamle da undersøkelsen ble gjennomført i 2015/2016.

Fire faktorer

I masteroppgaven til Bahiraei er det sett på fire faktorer – inkludert tiden på institusjon, alder på adopsjonstidspunktet, opprinnelsesland og kjønnsfordelingen på de adopterte. Dette ble vurdert opp mot spørsmål om atferdsvansker – sosiale og emosjonelle utfordringer.

Et resultat av undersøkelsen indikerer generelt at varigheten på institusjonsopphold har en kobling til en høyere forekomst av internaliserende* atferd blant adopterte barn.

Alderen på adopsjonstidspunktet var positivt koblet til internaliserte atferdsvansker og ekstern** problematferd i CBCL-spørreskjemaet.

Jo eldre barna var på adopsjonstidspunktet, desto mer sannsynlig var det forekomst av atferdsvansker hos de adopterte barna.

Studien viser i tillegg at opprinnelseslandet er en signifikant faktor i å forutse atferdsvansker. Barn adoptert fra Sør-Korea og Kina hadde mindre forekomst av slike vansker enn barn adoptert fra Colombia og Etiopia.

Endelig viste resultatet at adopterte gutter utviste mer utagerende problematferd enn adopterte jenter.

* «Internaliserte problemer»: Barna holder sine psykososiale vanskeligheter for seg selv og viser ikke dette utad.

** «Eksternaliserte problemer»: Viser til de vansker som påvirker individets omgivelser. Disse barna har en tendens til å uttrykke sine følelsesmessige, atferdsmessige og sosiale vansker gjennom ord eller atferd overfor andre.

Oppgavens tittel:“Behavioral problems in institutionalized adoptees in Norway”. Master of Philosophy in Special Needs Education, Department of Special Needs Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, 2016.

Oppgaven er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig da forfatteren venter på at den skal brukes i en vitenskapelig publikasjon.

Del med andre: