Positive signaler i statsbudsjettet 2020

Dato: 09.10.2019
artikkelbilde
Adopsjonsstøtten øker med nesten 3,1 % i 2020 og det kan komme penger til en felles koordinatorstilling i de tre adopsjonsforeningene.
Adopsjonsstøtten foreslås økt i tråd med prisstigningen i 2020. Det vurderes også å støtte en felles koordinatorstilling for de tre foreningene i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Statsbudsjettet foreslår å øke adopsjonsstøtten fra årets nivå på 96.883 kroner til 99.858 kroner fra neste år. Dette tilsvarer en økning på 3,07 prosent og beløpet er likt med grunnbeløpet (1G) i Folketrygden slik dette ble regulert fra mai 2019. Støtten gis per adopterte barn og utbetales etter at adopsjonen er registrert i Norge.

Et nytt og positivt tiltak er at det skal gis mer støtte til post-adopsjon . Det vil si økt satsing på informasjon og hjelp til familier etter hjemkomst. I statsbudsjettet står det bl.a. følgende:

"Oppfølging av adopterte og familiane deira

Vedtak nr. 790, 7. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for oppfølging av adopterte og familiene i tråd med Haagkonvensjonen artikkel 9, der en modell som den danske kan vurderes som ett alternativ, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket blei gjort i samband med handsaminga av Prop. 88 L (2016–2017) Lov om adopsjon, jf. Innst. 359 L (2016–2017). Departementet vil sjå oppmodingsvedtaket i samanheng med vedtak nr. 744 av 31. mai 2016. Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å kartleggje behovet for oppfølging av adopterte og adoptivfamiliar. Kartlegginga er forventa å vere ferdig i 2020, og det kan då vurderast korleis vedtaket kan følgjast opp. Inntil det ligg føre meir kunnskap, føreslår departementet at Bufdir får tildelt midlar til å utarbeide målretta digital informasjon om adopsjon og vanlege utfordringar som adopterte og adoptivfamiliar kan møte i eit livsløpsperspektiv. Departementet føreslår òg ei koordinatorstilling i ein av adopsjonsorganisasjonane. Koordinatoren skal rettleie adoptivfamiliar og adopterte mellom anna der adopterte søkjer hjelp til å finne sin opphavelege familie. Sjå nærare omtale under programkategori 11.10. Departementet vil orientere Stortinget om oppfølginga av oppmodingsvedtaket på eigna vis."  (Vår uheving). 

Styreleder Andrea Johanna Bratt Mæhlum i Adopsjonsforum er glad for at det nå skal gjøres mer for oppfølging av adopterte og deres familier.

- Vi venter på Folkehelseinstituttets utredning som skal komme med anbefalinger neste år, sier hun.

- Det er et stort behov for bedre oppfølging og veiledning, og vi støtter forslaget om at det gis midler til en felles koordinatorstilling for de tre adopsjonsforeningene. Vi håper at det gis midler slik at stillingen kan komme på plass i løpet av 2020, sier styreleder Mæhlum. 
Del med andre: