Status for corona i våre samarbeidsland - per 03.04.2020

Dato: 03.04.2020
artikkelbilde
Adopsjonsforum redegjør her for status per dags dato i våre samarbeidsland.

Status for Corona i våre samarbeidsland - per 03.04.2020

Coronasituasjonen i Norge og verden er krevende. Det gjøres vurderinger og settes inn tiltak over hele verden i forbindelse med den pågående pandemien. Adopsjonsforum vil nedenfor redegjøre for status per dags dato i våre samarbeidsland, etter kontakt med våre representanter. Situasjonen endrer seg stadig, og vi ber om forståelse for at vi ikke nødvendigvis til enhver tid vet nøyaktig hvordan Covid-19 påvirker adopsjonsprosessen i Norge og i våre samarbeidsland. Flere oppdateringer kan og vil derfor komme etter hvert.

Adopsjonsforum følger offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet, samt reiserestriksjoner i våre respektive samarbeidsland. Noen familier reiste før restriksjoner/flyforbud trådte i kraft. Alle andre hentereiser er utsatt på ubestemt tid. Alle søkere som er direkte berørt i form av utsatte reiser vil få egen oppdatering om dette muntlig og skriftlig, som ikke nødvendigvis legges ut på våre hjemmesider/ekstranettet.

Spørsmål om permittering/økonomi

I disse dager er det naturlig at bekymrede søkere tar kontakt med spørsmål knyttet til (mulig) permittering. Adopsjonsforum har vært i kontakt med Bufetat Øst angående denne problemstillingen og fått følgende svar:

Det er i utgangspunktet unødvendig å melde fra om at man er midlertidig permittert på grunn av coronakrisen, jf. rettighetene man har krav på. Dette vil imidlertid stille seg annerledes hvis bedriften man arbeider i, til tross for tiltakspakker o.l, skulle gå konkurs og man blir arbeidsledig.  Det samme gjelder selvfølgelig at man selv går personlig konkurs/enkeltmannsfirmaet går konkurs osv. 

Status i våre samarbeidsland:

Filippinene er det ikke meldt om endringer i karantenetiden, som i utgangspunktet skal vare frem til 14. april. Den nordre delen av øyriket – inkludert hovedstaden Manila – er i karantene og ’’lockdown’’. Også sørover meldes det om at det er iverksatt karantene.

Kontorer er stengt og folk har hjemmekontor, dette gjelder blant annet sentralmyndigheten for adopsjon, ICAB. Også vår samarbeidspartner Norfil er rammet av karantenereglene, og holder stengt. Kun forretninger som selger mat og medisiner har lov til å holde åpent. All offentlig transport er stanset og kun 1 person per husstand får lov til å forlate huset for å gjøre nødvendige innkjøp. I tillegg er det portforbud på kvelden/natten, fra kl 20.00 – 05.00.

Vi vet lite om hvordan dette vil påvirke adopsjonsarbeidet, men det er dessverre nærliggende å tenke at det vil bli forsinkelser.

I Vietnam har familien som var på reise kommet seg hjem til Norge med barnet sitt. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at adopsjonsmyndighetene i provinser og sentralt er direkte rammet, og adopsjonsarbeidet går derfor som normalt så vidt vi vet, og vår representant i landet jobber som normalt.

Madagaskar er det meldt om flere smittede, men foreløpig er ingen dødsfall knyttet til coronapandemien. Det er imidlertid innført karanteneregler i landet, og adopsjonsarbeidet hos sentralmyndigheten L’ACAM er midlertidig stoppet som følge av dette. I utgangspunktet varer karantenen kun til i morgen, men det er ventet at det vil bli forlenget.
Per i dag er det vanskelig å si noe om konsekvenser for våre norske familier, da det er usikkert hvor lenge arbeidet stopper opp.

I Colombia gjelder det omfattende reiserestriksjonene i første omgang frem til 31. mai 2020. Viruset har spredt seg spesielt i de store byene, og strenge karanteneregler er innført. Dette innebærer at kun en i husstanden får gå ut for å gjøre nødvendige innkjøp to ganger i uken. Ansatte i sentralmyndigheten, ICBF, jobber, men de har hjemmekontor. Vi minner om at vi har fått forsikringer om at søkere kan bli godkjent, sendt ut på region og at det også kan komme forespørsler i løpet av våren. Våre ansatte ved Adopsjonsforums kontor i Bogotá jobber også hjemmefra, og de følger bl.a. opp de to familiene som for tiden befinner seg på hentereise.

I Peru er restriksjonsperioden forlenget frem til over påske. Det innebærer fortsatt strenge karanteneregler hvor alle må holde seg hjemme, og det er ikke lov å gå ut i særlig grad. Det er kun en fra husstanden som kan gå ut for å kjøpe medisiner eller mat. Landet har fortsatt innreiseforbud både på nasjonalt og internasjonalt nivå på ubestemt tid. Sentralmyndigheten for adopsjon, MIMP, har som tidligere nevnt utsatt sine frister i adopsjonssaker, og det forventes derfor noen forsinkelser i adopsjonsarbeidet. Hvilke konkrete konsekvenser dette vil få for våre norske familier er foreløpig vanskelig å si, da det naturlig nok avhenger av hvor lenge situasjonen med Covid-19 vedvarer. Vår representant i landet følger opp familien som for tiden er på hentereise.

Tilbakereiser:
Alle gruppereiser for tilbakereiser til samarbeidsland i 2020 er også avlyst: https://www.adopsjonsforum.no/etter-adopsjon/tilbakereiser-og-opprinnelse/4553/reisekalender 


Konsekvenser i Norge:

I Norge er våre søkere naturlig nok påvirket av tiltakene som er iverksatt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og de 5 regionale Barne-, ungdoms- og familieetatene (Bufetat) er pålagt hjemmekontor. Bufdir har avlyst adopsjonsforberedende kurs (i første omgang) fram til uke 17. Videre er hjemmebesøk av Fosterhjemstjenesten, i forbindelse med utredning av søkere, utsatt på ubestemt tid.

Notarius Publicus holder fortsatt stengt på ubestemt tid, og dette forsinker alt av forsendelser av søknadsdokumenter til våre samarbeidsland.

Også oppfølgingsrapporter for barn som er kommet til Norge, blir forsinket da hjemmebesøk ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt. Adopsjonsforum informerer våre samarbeidsland om dette fortløpende. 

 

Adopsjonsforum har besluttet å holde stengt i påskeuken. Fra 14. april er vi tilbake på jobb, dersom myndighetene fortsatt tillater det.
For å skjerme de ansatte mest mulig ber vi om forståelse for at vi i disse tider ikke ønsker besøk i våre lokaler, og at henvendelser rettes over telefon eller e-post, samt at dokumenter sendes per post.


Vi minner om og ber dere følge med på norske myndigheters anbefalinger og råd på www.helsenorge.no, www.fhi.no , samt reiseråd fra Utenriksdepartementet (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/)


Adopsjonsforum ønsker alle en god påske. Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere.

 

Vennlig hilsen ADOPSJONSFORUM
v/ Aruna M. Vegdal

 

Del med andre: