Granskningsutvalg og mandat er klart

Dato: 04.07.2023
I januar i år besluttet Barne- og familiedepartementet at det skulle nedsettes et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Regjeringen oppnevnte dette utvalget 20. juni og det er jusprofessor Camilla Bernt fra Universitetet i Bergen som har fått ansvaret med å lede utvalget over to år.

Formålet med granskningen er å få svar på om det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, og om norske styresmakter har hatt god kontroll med utenlandsadopsjoner. Utvalget skal se nærmere på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og om hensynet til barnets beste er ivaretatt.

Utvalget skal granske adopsjonssystemet knyttet til alle land som Norge har adoptert barn fra – både gjennom adopsjonsforeninger og utenom disse - og gjennomgå et utvalg av saker fra landene. De vil vurdere prosesser både før og etter 1998, året da Norge sluttet seg til Haagkonvensjonen 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Som følge av konvensjonen kom det en rekke lover og regler som begge samarbeidsland forplikter seg til å følge i forbindelse med gjennomføring av adopsjoner.

Barne- og familiedepartementet oppgir at frist for utvalget vil være inntil to år fra oppstart, som er i løpet av høsten.  

Adopsjonsforum uttalte i slutten av januar, etter at beslutningen om behov for granskning ble tatt, at vi støtter en full granskning og mener det er viktig at den gjennomføres. De mange spørsmål som er blitt reist av mediesakene om adopsjoner må besvares helhetlig og grundig, var vår oppfatning. Vi var samtidig tydelig på at vi vil gjøre det vi har av informasjon og dokumentasjon tilgjengelig, så det gjennomgås og følges opp av rette instanser.
Denne innstillingen har selvsagt ikke endret seg i løpet av de fem månedene som har gått. På vegne av styret i Adopsjonsforum uttrykker styreleder Andrea Mæhlum at de er kjent med at det nå foreligger et granskningsutvalg og mandat for granskning av internasjonale adopsjoner til Norge. 

''Adopsjonsforum er glade for at dette nå er på plass og vi vil selvfølgelig bistå inn i dette arbeidet dersom det er behov. Det er et omfattende mandat da granskningen både skal omhandle alle land som Norge har hatt adopsjonssamarbeid med og i tillegg skal utvalget gå inn i noen enkeltsaker. Det er et grundig arbeid som skal gjøres i løpet av to år. Adopsjonsforum ser frem til å støtte utvalgets arbeid til endelig rapport foreligger'', skriver Mæhlum i en uttalelse.

Mer om utvalget og mandatet finner dere her.

Adopsjonsforums utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon. Dette er også vedtektsfestet som Adopsjonsforum formål:

§2: Organisasjonens hovedformål er adopsjonsformidling. Adopsjonsforum søker å bidra til bedring av oppvekstsvilkår for barn. Adopsjonsforum driver adopsjonsformidling fra de land foreningen har norske myndigheters godkjenning til å samarbeide med. Foreningen arbeider med adopsjon av barn i den grad det er til barnas beste. Adopsjonsforum arbeider for å fremme opplysning om norsk og internasjonal adopsjon, og for at samfunnet skal oppfatte adopsjon som en naturlig og likeverdig form for familieforøkelse (…).

Del med andre: