Uttalelse fra Adopsjonsforum vedr. VGs artikkel om Vietnam 22.10.23

Dato: 23.10.2023
VG Publiserte søndag 22.10.23 en artikkel om stans i adopsjoner fra Vietnam

Adopsjonsforum mener at VG framstiller feilaktig at barn  er blitt adoptert til Norge uten samtykke til adopsjon fra biologisk familie. I henhold til den vietnamesiske adopsjonsloven sender den vietnamesiske sentralmyndigheten i alle adopsjonssaker en kortfattet rapport med sin vurdering og beslutning om internasjonal adopsjon av barnet. Rapporten bekrefter at barnet oppfyller kriteriene for frigivelse til internasjonal adopsjon. Rapporten bekrefter forsøk og resultat av søk etter biologisk familie samt samtykke fra biologisk familie der disse er identifisert. 

Den vietnamesiske sentralmyndigheten bekrefter samtykke fra biologisk familie basert på en underliggende samtykkeerklæring fra familien. Det er de underliggende samtykkeerklæringene med original signatur fra f.eks. biologisk mor som er blitt ettersendt i den omtalte saken. 

Adopsjonsforum har ikke formidlet adopsjon av barn uten at det er blitt bekreftet samtykke fra biologisk familie.

Vi er kjent med at VG har søkt og fått innsyn i dokumentasjon vedr. avslag på søknad om fornyet formidlingstillatelse for adopsjon av barn fra Vietnam, inkludert Adopsjonsforums klagebrev i denne saken. Vi er kritisk til at VG fremstiller saken på mangelfull måte. Adopsjonsforum er svært bekymret for den belastning dette medfører familiene som har adoptert fra Vietnam. 

 

VG oppfordrer i artikkelen familier om å ta kontakt om de har spørsmål om sin sak. Adopsjonsforum vil understreke at dersom du eller din familie ønsker opplysninger angående din/deres adopsjonshistorie, er den rette instansen å kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/adopsjon/opprinnelse-og-innsyn/ . Du kan også kontakte Adopsjonsforums sekretariat på tlf. 23280800 (mellom kl.10-14) eller sende en epost på info@adopsjonsforum.no Det samme gjelder om du eller andre i din familie blir kontaktet av media på en måte som oppfattes ugreit.

 

Det medfører ikke riktighet at Adopsjonsforum ikke har ønsket å uttale seg i sakens anledning. VG har imidlertid valgt å omskrive Adopsjonsforums svar på en måte vi ikke kjenner oss igjen i. I tillegg har Adopsjonsforum påpekt overfor VG at sakene som omtales, gjelder mindreårige og deres familier i et miljø der personer lett kan bli gjenkjent. Dette har ikke VG tatt hensyn til.

 

Av hensyn til den kommende granskingen av utenlandsadopsjoner, finner Adopsjonsforum å ikke kunne uttale seg i media verken om enkeltsaker eller enkeltland. Barne- og familiedepartementet har per dags dato ikke kommet med informasjon om hvilke land som skal undersøkes, hvilket tidsrom og i hvilket omfang. Adopsjonsforum avventer nærmere opplysninger og bestillinger fra departementet.

 

Adopsjonsforum støtter helhjertet beslutningen om å iverksette en granskning av utenlandsadopsjoner, og både styre og sekretariat ser fram til å samarbeide med myndighetene i dette viktige arbeidet.

Del med andre: