Pressemelding: Bufdir opprettholder midlertidig stans i utenlandsadopsjoner

Dato: 18.04.2024

Adopsjonsforeningene i Norge:

- Bufdir opprettholder midlertidig stans i utenlandsadopsjoner!

Onsdag ble det kjent at Bufdir opprettholder sin anbefaling om midlertidig stans av alle adopsjoner fra utlandet. Adopsjonsforeningene mener at dette i praksis betyr en permanent stans.

Bufdir velger å legge skylden på adopsjonsforeningene og at vi ikke har utført vår oppgave på en god måte. Dette tar vi sterkt avstand fra og mener at Bufdir ikke har utført sin tilsynsrolle på mange år. Tidligere har vi hatt faste møter med Bufdir og de har gjennomført tilsynsbesøk til alle organisasjoner der flere saker har stått på agendaen. Det vi har opplevde de siste årene er et Bufdir som over flere år har nedprioritert arbeidet med internasjonal adopsjon, de har ikke ønsket å være i dialog eller opprettholde et samarbeid til beste for barnet.

Vi er sjokkert over saksbehandlingen i et direktorat som er ment å ha det overordnede ansvaret og kjenner oss ikke igjen i flere av de sakene de tar opp i sitt skriv. En sak har alltid to sider, der vår side av saken også må bli hørt.

At de heller ikke har ønsket å gå i dialog med våre samarbeidsland mener vi er et brudd på Haag-konvensjonen artikkel 7. Begrunnelsene Bufdir legger til grunn for sin anbefaling er etter adopsjonsforeningenes vurdering svært mangelfulle, og bygger på en manglende forståelse av hvordan adopsjonene blir gjennomført i våre samarbeidsland.

Til slutt vil vi gjerne legge vekt på at vi fortsatt mener at Norge burde vente på hva som kommer ut av granskningsutvalgets arbeid, før Bufdir konkluderer.

Dersom Barne-og familieministeren følger Bufdirs anbefaling er vi fortsatt av den oppfatning at dette vil bety en permanent slutt på alle utenlandsadopsjoner til Norge.

Dette svært trist på vegne av alle de barna som kunne ha fått en bedre mulighet, og ikke minst søkerfamiliene som har levd i usikkerhet i mange måneder.

For mer informasjon, kontakt:

 Adopsjonsforum, ved daglig leder Sidsel Elie Aas, sea@adopsjonsforum.no, mobil 966 28 548

Inoradopt, ved daglig leder Line Oseassen Onshus, line@inoradopt.no, mobil 975 44 698

Verdens Barn, ved teamleder Helge Solberg, helge@verdensbarn.no, mobil 905 83 522

Hele utredningen til Bufdir finner dere her. Se også Bufdir sin pressemelding her. 

Del med andre: