Høyre vil at flere skal adoptere

Dato: 23.08.2013
artikkelbilde
Det har vært politisk flertall for at adopsjonsstøtten økes til 1G i åtte år, men dette er så langt ikke blitt prioritert i statsbudsjettene. Illustrasjonsfoto: pixieclips
Høyre ønsker å øke adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85 245). «Dette vil gi flere som ønsker det mulighet til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst», uttaler partiet.

Uttalelsen kom som svar da de norske adopsjonsforeningene spurte hva partiet mente om adopsjonsstøtten. Høyre viser med dette at det har skjedd en markant holdningsendring siden 2009, da partiet i sitt program ikke støttet en økning av adopsjonsstøtten. 

– Det er svært positivt at Høyre har snudd og går klart inn for at adopsjonsstøtten kobles til 1G i Folketrygden, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim. 

Høyre var ikke det eneste partiet som ble spurt. 5. juli 2013 sendte InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum ut følgende spørsmål til stortingspartiene og partier som kan få stortingsmandater:

Har partiet i inneværende periode (2009–2013) foreslått å øke adopsjonsstøtten, og vil partiet forplikte seg til å koble støtten til 1G i folketrygden i kommende stortingsperiode?

Kristelig Folkeparti var partiet som var mest positivt til en økning av adopsjonsstøtten, noe det har vært gjennom flere valg. Partiet ønsker faktisk å øke støtten til hele 2 G, altså tilsvarende kr. 170 490. Venstre har i sitt valgprogram også gått inn for en adopsjonsstøtte på 1 G. 

Regjeringspartiene skuffer
Regjeringspartiene har vist en skuffende mangel på engasjement rundt spørsmålet. Arbeiderpartiet uttaler at det ikke ønsker å fremme noe forslag om økning av adopsjonsstøtten, selv om det i programmet går inn for 1 G, dog uten noen forpliktende tidsplan. Sosialistisk Venstreparti, som tidligere har støttet en økning til 1 G, er nå svært vag i sine uttalelser, også i programmet.

Det samme gjelder Senterpartiet, som uttaler at det vil gå inn for å beholde dagens ordning med å fastsette støtten i statsbudsjettet fra år til år. Fremskrittspartiet ønsker ingen endring av dagens ordning. 

– Det er beklagelig at Senterpartiet og SV har strøket dette i sine programmer, og er blitt mer uklare i sine løfter, fortsetter Gudim. 

Det har vært politisk flertall for at adopsjonsstøtten økes til 1G i åtte år, men dette er så langt ikke blitt prioritert i statsbudsjettene.

Om adopsjonsstøtten
Adopsjonsstøtten ble etablert i 1992 for å gjøre det mulig for flere å adoptere. Adopsjonsforeningene mener at dette ikke er tilfelle per dags dato. Nåværende adopsjonsstøtte ligger på kr 45 330, noe som verken gjenspeiler den generelle prisutviklingen i Norge eller de stadig økende adopsjonskostnadene. Mange potensielle adopsjonssøkere er i etableringsfasen med bolig– og studielån osv.

Hvis stortingspolitikerne vil at internasjonal adopsjon fortsatt skal være et alternativ for bredere grupper, mener adopsjonsforeningene at adopsjonsstøtten må settes opp nå. En adopsjonsprosess koster i dag ca. 140–150 000 kroner, men dette varierer noe mellom foreningene. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold når man skal hente barnet.

Adopsjonsforeningene driver i disse dager en kampanje på sine nettsider og på Facebook for å øke adopsjonsstøtten.

Her kan du lese uttalelsene fra hvert enkelt parti:

Arbeiderpartiet: 
«Vi har ikke fremmet forslag om økning av adopsjonsstøtten i innværende stortingsperiode, og når det gjelder eventuelle økninger for fremtiden vil vi komme tilbake til det i det enkelte budsjett.»

Fremskrittspartiet:
«FrP har fulgt regjeringens forslag til økninger i adopsjonsstøtte denne perioden, og mener den utviklingen som har vært de siste årene representerer en positiv utvikling som bør få fortsette.»

Høyre:
«Kostnadene forbundet med adopsjon har økt betydelig de siste årene uten at adopsjonsstøtten har økt tilsvarende. Høyre har fulgt opp sine valgløfter. Vi har i flere år foreslått en kraftig heving av adopsjonsstøtten opp til folketrygdens grunnbeløp, 1G. Dette vil gi flere voksne som ønsker det mulighet til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst. Vi beklager at det rødgrønne stortingsflertallet ikke har støttet økningen.»

Kristelig Folkeparti:
«Vi har ved flere anledninger (våre alternative statsbudsjetter), foreslått å øke adopsjonsstøtten til 2G, som vi har programfestet. Dette har vi også programfestet for kommende periode, og vil fortsette å arbeide for det.»

Senterpartiet:
«Senterpartiet har ikke programfestet økt adopsjonsstøtte. Dette vil derfor partiets stortingsgruppe måtte vurdere i forbindelse med budsjettbehandlingene.»

Sosialistisk Venstreparti:
«Økning av adopsjonsstøtten er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre viktige tiltak å bruke statlige kroner på. Foreløpig har det ikke vært rom for å øke støtten til 1 G, men vi ser at det faktum at det blir stadig dyrere å gjennomføre en adopsjon, gjør dette spørsmålet enda mer aktuelt. Vi bør ikke ende opp i en situasjon der det bare er de med tykk lommebok som har råd til å adoptere.»

Venstre:
«Venstre foreslo dette i vårt stortingsvalgprogram for 2009–2013, og har programfestet dette også i perioden 2013–2017.»

Miljøpartiet De Grønne:
«De Grønne har ikke vært på Stortinget i inneværende periode, og har ikke drøftet spesifikt hvor stor adopsjonsstøtten bør være, men vi er positive til fornying og forbedring av offentlige økonomiske støtteordninger på generell basis.»

Rødt:
«Rødt har ikke vært på Stortinget i inneværende periode. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til en eventuell økning av adopsjonsstøtten.»

Del med andre: