Arbeiderpartiet støtter obligatoriske adopsjonskurs

Dato: 23.08.2013
artikkelbilde
Til nå har adopsjonsforberedende kurs vært frivillige, men stadig flere samarbeidsland krever at kommende adoptivforeldre har gått slike kurs. Illustrasjonsfoto: Pim Stouten
Arbeiderpartiet går inn for å gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, så etter valget kan dette bli stoppet.

Illustrasjonsfoto: Pim Stouten

Det er derfor usikkert om regjeringen får vedtatt sitt forslag til lovendring som kan gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske for førstegangssøkere. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet gir støtte til dette, og Venstre gir ikke et klart svar.

I tillegg til Arbeiderpartiet støtter også Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet og Rødt forslaget. Sosialistisk Venstreparti støtter det med litt forbehold, og Senterpartiet sier de ikke har tatt stilling til spørsmålet. Dette er noe spesielt siden de to partiene støttet forslaget i regjeringen.

Kurs
Til nå har adopsjonsforberedende kurs vært frivillige, men stadig flere samarbeidsland krever at kommende adoptivforeldre har gått slike kurs. I juni fremmet regjeringen et lovforslag der departementet gis adgang til å gjøre kursene obligatoriske. Lovforslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget.

Fram til 2006 holdt Adopsjonsforum slike kurs selv, men dette ble da overtatt av staten. Det har i perioder vært et problem å sikre nok kurs til alle som ønsker å adoptere. Alle kurs som er blitt annonsert i 2012 er blitt fulltegnet få timer eller dager etter at de er annonsert. Adopsjonsforeningene frykter at mangelfullt kurstilbud skal bli en ny flaskehals som forsinker familier som ønsker å adoptere.

InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum ut følgende spørsmål til stortingspartiene og partier som kan få stortingsmandater:

Vil deres parti støtte at offentlige adopsjonsforberedende kurs blir obligatoriske for alle familier som vil adoptere for første gang, og sikre at det gis tilstrekkelige ressurser til å dekke behovet for kurs?

Her kan du lese uttalelsene fra hvert enkelt parti:

Arbeiderpartiet: «Vi har gått inn for at disse kursene skal være obligatoriske, noe som ble vedtatt i Stortinget før sommeren. Vi vil komme tilbake i det enkelte budsjett når det gjelder bevilgninger til tiltaket.»

Fremskrittspartiet:«FrP mener det er kjempeviktig at foreldre er godt forberedt på hva som venter dem etter en adopsjon, men hvordan denne kunnskapen skal tilegnes er ikke noe vi ønsker å detaljstyre. Vi har derfor ikke gått inn for å gjøre disse kursene obligatoriske.»

Høyre:«Høyre vil vurdere om flere aktører kan gjennomføre disse kursene for å få ned køene, og ser ikke hvorfor det offentlige behøver å være de eneste som tilbyr adopsjonsforberedende kurs.»

Kristelig Folkeparti:«Ja.»

Senterpartiet:«Senterpartiet har ikke tatt stilling til om det bør innføres obligatoriske kurs for familier som vil adoptere første gang.»

Sosialistisk Venstreparti:«Foreløpig har vi valgt å la de adopsjonsforberedende kursene være frivillige. Samtidig ser vi at det er en rekke land som forutsetter at vordende adoptivforeldre har gjennomgått en form for kursing eller sertifisering før de godtas som søkere. Vi følger derfor utviklingen på dette området. I lovproposisjonen som ble fremmet nå i juni, men som ennå ikke er behandlet av Stortinget, er det foreslått at departementet i forskrift kan fastsette nærmere krav til adopsjonssøkerne, og der er adopsjonsforberedende kurs et av momentene som er nevnt. SV er for at vordende adoptivforeldre sikres kurs.»

Venstre: «Venstre vil først og fremst prioritere å tilby alle som vil delta et godt adopsjonsforberedende kurs.»

Miljøpartiet De Grønne:«Ja. Det er viktig med oppfølging av adopsjonsforeldre, og obligatoriske kurs er en sikkerhet for barnets ve og vel. Forebyggende arbeid i barns oppvekst er viktig for De Grønne.»

Rødt:«Ja.»

Del med andre: