Kristelig Folkeparti ønsker kompetansesenter for adopsjon

Dato: 31.08.2013
artikkelbilde
Barn som adopteres fra utlandet er som regel andre lands barnevernsbarn, likevel får ikke adoptivforeldre samme oppfølging som fosterfamilier. KrF ønsker å endre på dette.

Kristelig Folkeparti støtter adopsjonsforeningenes forslag om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon, og får støtte fra noen andre småpartier. De fleste partier har imidlertid ikke tatt stilling til spørsmålet. Både Høyre og Venstre peker heller på styrking av helsestasjonene.

- Det er tydelig at flere partier ikke har vurdert spørsmålet grundig, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

- Det er et sterkt behov for å samle kompetanse ett sted slik at både familier og hjelpeapparatet kan få god veiledning omkring utfordringer etter adopsjon. Adoptivfamilier får som regel ikke den oppfølgingen fra hjelpeapparatet som familier med norske fosterhjemsbarn får, fortsetter Gudim.

Rapport om kompetansesenter
Uro. Lærevansker. Tilknytningsproblemer. Dette er utfordringer familier som har omsorg for norske barnevernsbarn får hjelp av det offentlige til å takle. Oppstår det tilsvarende problemer i en familie med utenlandsadopterte barn, kan det imidlertid være svært vanskelig å få hjelp. Det kommer tydelig frem i rapporten «Utredning av kompetansesenter for adopsjon» utgitt av adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum i vår. Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført blant norske adoptivfamilier i 2012.

Les rapporten her.

Adopsjonsforeningene ser at mange familier faller mellom flere stoler i hjelpeapparatet, og ønsker derfor at det skal opprettes et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Kunnskapen om de spesielle utfordringene som gjelder adopterte barn er spredt, og det er tilfeldig om hjelpeapparatet har spesiell kompetanse på området.

Spørsmål til partiene
5. juli 2013 sendte InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum ut følgende spørsmål til stortingspartiene og partier som kan få stortingsmandater:

På hvilken måte vil partiet ivareta tilfredsstillende oppfølging av familier som adopterer barn fra utlandet? Vil partiet f.eks. støtte opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon?

Her kan du lese svarene fra hvert enkelt parti:

Arbeiderpartiet: «I tillegg til de obligatoriske adopsjonsforberedende kursene, vil Arbeiderpartiet sørge for tilgjengelig kompetanse for å gi veiledning og bistand til adoptivforeldre som opplever særskilte utfordringer. Vi er ikke for å opprette et nasjonalt kompetansesenter på det nåværende tidspunkt.»

Fremskrittspartiet: «Alle barnefamilier fortjener en tilfredsstillende oppfølging dersom de har behov for dét, men vi har ikke tatt stilling til om det bør etableres noe eget nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. I utgangspunktet bør alle barnefamilier få nyte godt av de samme, generelle ordningene.»

Høyre: «Behovene for oppfølging varierer fra familie til familie. Høyre er opptatt av at oppfølging er tilgjengelig for de familiene som trenger det, her er det viktig med nødvendig kompetanse i førstelinjetjenesten i helsevesenet. Vi har derfor prioritert helsestasjonstjenesten. Det er viktig at de har kompetanse på dette området.»

Kristelig Folkeparti: «Ja, et nasjonalt kompetansesenter er vi positive til. Vi er klar over at spesielle utfordringer som adopsjonsfamilier kan stå overfor ofte faller mellom to stoler i det offentlige hjelpeapparatet, og vil bidra til å gjøre noe med det.»

Senterpartiet: «Vi ser behovet for å styrke oppfølgingen av familier som adopterer barn. Om det bør etableres et eget kompetansesenter for adopsjon, eller om et slikt behov kan ivaretas gjennom Bufdir som regjeringen nå foreslår skal få et utvidet ansvar i behandling av adopsjonssøknader, vil vi måtte komme tilbake til.»

Sosialistisk Venstreparti: «Det tilbys i dag adopsjonsforberedende kurs fra Bufdir, men det finnes ikke noe tilsvarende systematisk oppfølging etter at adopterte barn er kommet til landet. Men adopterte barn og deres familier har selvsagt krav på hjelp og støtte for eksempel fra barnevernet, familievernet eller sosialtjenesten på lik linje med alle andre norske statsborgere, dersom de har behov for det. Det er da opp til familien selv å vurdere om de trenger bistand fra det offentlige. Vi er kjent med at Adopsjonsforum og InorAdopt i vår la frem en rapport der det foreslås opprettet et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon i Norge. Denne rapporten er nå til faglig vurdering i direktoratet, og vi vil avvente hvordan de vurderer anbefalingene som er gitt, før vi mener noe mer om dette forslaget.»

Venstre: «Venstre har ikke foreslått et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon, men er opptatt av at foreldre som trenger veiledning og støtte skal få god oppfølging. Derfor ønsker Venstre blant annet en nasjonal opptrapping for helsestasjonene for å gi en bedre oppfølging av småbarnsforeldre og vi ønsker en nasjonal opptrapping av familievernet.»

Miljøpartiet De Grønne: «Gjennom å styrke organisasjonene som har kompetanse til og erfaring med å ta seg av dette arbeidet, gjerne gjennom et nasjonalt kompetansesenter.»

Rødt: «Rødt mener at det er svært viktig at familier som adopterer barn fra utlandet, får den oppfølginga de har behov for. Dette bør i første rekke tas hånd om av helsesøstertjenesten, som må få økte ressurser til å ha jevnlige samtaler med familiene, og arrangere kurs og treff for adopsjonsforeldre. Rødt vil også støtte opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon.»

Del med andre: