Hva går pengene til?

Tekst: Øystein Gudim // Dato: 08-05-2012
Familier som vil adoptere må i 2023 regne med å betale 252 000 kroner for å gjennomføre en adopsjon. Hva går alle disse pengene til?

Betalingsregler
Når man registrerer seg som adopsjonssøker i foreningen må man akseptere Adopsjonsforums økonomiske betingelser. 

Adopsjonsgebyret er betaling for servicen med formidlingen – ikke for barnet. For å sikre foreningen midler til å drive formidlingsarbeid innbetaler søkerne i løpet av prosessen tre adopsjonsgebyr.

Formidlingsarbeidet er delt inn i tre hovedfaser, og de tre beløpene som skal innberales følger disse fasene:

1. formidlingsgebyr betales ved registrering og skal dekke kostnader fram til søkerne er godkjent av norske myndigheter (Bufetat). Herunder  informasjonsmateriell, veiledning til søkerne, registrering, utstedelse av formidlingsbekreftelse, hjemmeside/ekstranett, og generelle administrative kostnader.

2. formidlingsgebyr betales før saken sendes til utlandet og skal dekke vår saksbehandling, kontroll av dokumenter, oversettelse av alle papirer, legalisering av dokumenter hos Notarius Publicus i Norge, forsendelse av sakene til utlandet, legaliseringskostander i utlandet, samt utenlandskontaktens arbeid med og oppfølging av saken. 


3. formidlingsgebyr betales etter at man har akseptert forespørselen om barn – men før avreise. Kostnadene med eventuelle administrasjons– og rettsgebyrer, advokatbistand, dekning av barnets helseundersøkelser, oversettelse av barnets dokumenter ved tildeling, samt oversettelse av domsdokumenter mm. dekkes av dette.

For å kunne håndtere kostnadsvekst og inflasjon legges summen av formidlingsbegyrene som regel på nivå med kostandsveksten og inflasjonen.

Hva er ikke dekket av formidlingsgebyret?

Kostnader i forbindelse med innhenting/utarbeidelse av søknadsdokumenter (legeattest, evt psykolograpport-/ tester og evt. attester utstedt i utlandet), er ikke inkludert i formidlingsgebyret og må betales av søkeren/søkerne selv. 

Kostnadene ved å reise for å hente det tildelte barnet er heller ikke inkludert i formidlingsgebyret. Det betyr at utgifter til flybilletter, hotell, lokal transport, mat og andre oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte familie. Det samme gjelder utlegg til det nye barnets pass/reisedokument og lignende.

Adopsjonsforum dekker den oversettelsen som er nødvendig for å gjennomføre adopsjonen og de dokumenter som kreves av norske myndigheter etter ankomst til Norge. Dersom en familie ønsker fullstendig oversettelse av alle dokumenter om barnets bakgrunn, detaljerte helseopplysninger og alle domsdokumenter må den betale disse merkostnadene selv.

Etter adopsjonen krever samarbeidslandene et visst antall rapporter om barnet. Antallet og formen på slike rapporter varierer fra land til land. I mange land må rapportene være oversatt av autorisert oversetter, og kostnaden med eventuelle oversettelser må dekkes av den enkelte familie. Adopsjonsforum dekker ikke dette, men sørger for å sende rapportene til barnets opprinnelsesland. Vi må også ta betalt for legalisering av rapporter hos Notarius Publicus for de landene som krever dette. Dette blir fakturert i etterkant. 

Risikofondet brukes av foreningen for å oppnå en rettferdig fordeling av adopsjonskostnadene.

Refusjon fra risikofondet kan søkes av familier som har ekstraordinært høye kostnader på hentereisen, ved ekstraordinært lange opphold, hvis de må reise hjem uten barn og foreta en ny adopsjonsreise, eller må starte en ny adopsjonssak om et barn dør kort tid etter at adopsjon er gjennomført.

Fondet kan også brukes i de tilfeller det foreligger ekstraordinære kostnader som det vil være urimelig å belaste ett årskull adoptivforeldre med.

Les mer om risikofondet her.