Chile

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Chile er et langstrakt land i den sydvestlige delen av Sør-Amerika. Landet har en befolkning på rundt 15 millioner mennesker på et areal som nesten tilsvarer Norge og Sverige til sammen. Etter 17 år med militærstyre ble Chile igjen demokratisk i 1990.

Illustrasjonsfoto: .DesertMonsterBell   

Bakgrunn
Adopsjonsforum fikk sin første formidlingstillatelse for Chile i 1984, og vi formidlet det første barnet i 1986. Fram til 2015 har vi formidlet fra 5 til 25 barn hvert eneste år. I 1999 ratifiserte Chile Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon, og prosessen rundt dette har påvirket formidlingsarbeidet positivt.

Barna
De fleste barna fra Chile vil være fra seks år og oppover når de adopteres. De er, som i alle andre samarbeidsland, i utgangspunktet barnevernsbarn, og de aller fleste av dem er i skolealder. Barn som adopteres til utlandet når de er under fem år, har alle helsemessige utfordringer, men kan leve godt med disse når de får tilstrekkelig oppfølging.  Det alle disse barna imidlertid har til felles, er at de ønsker seg en familie.

Flere barn fra Chile har fått foreldre gjennom Adopsjonsforums nettside Barn søker foreldre. Også søkere som ikke er registrert på Chile kan søke om å adoptere disse barna.

Rammer og regler
Alle adopsjoner skal godkjennes av det nasjonale barnevernsorganet Servicio Nacional de Menores (SENAME). Adoptivsøkerne må reise til byen der det aktuelle barnehjemmet ligger, fordi det skal avsies adopsjonsdom i en lokal «barnedomstol». Barna som adopteres kommer fra hele landet.

Søkerne må ha vært gift 2 år på tildelingstidspunktet (unntak gjøres for søkere med sterilitetsattest).

Det norske regelverket krever at søkere for barn over 5 år må ha formal og/eller realkompetanse for å godkjennes i Faglig utvalg.

Språk
Det er et krav fra chilenske myndigheter om at alle søkere som skal adoptere barn fra Chile må kunne snakke spansk – ikke flytende, men forståelig. Alle barna som adopteres fra Chile nå, er så store at de har et godt utviklet språk.

Vår representant i Chile, som følger dere gjennom prosessen, har bodd i Norge og snakker norsk. Hun er med på alle møter og oversetter når det er nødvendig. Det er derfor ikke i møte med chilenske myndigheter spansk er viktig, men når dere har med barnet i domstolen. Da er det dommerens oppgave å forsikre seg om at dere har fått god kontakt. Uten felles språk er dette vanskelig.

Det er ikke meningen at de kommende foreldrene skal kunne perfekt spansk, men at de kan kommunisere med barnet sitt om dagligdagse ting. De må kunne forklare barnet hva som skal skje i nær fremtid, kunne trøste barnet når det blir lei seg og forklare hvorfor noe ikke kan gjøres, når det er nødvendig. Det er også viktig at foreldrene forstår barnets behov når det prøver å fortelle noe til dem.

Det er helt nødvendig å starte med spanskkurs med en gang Chile er valgt som adopsjonsland.  Ventetiden er relativt kort, og det er begrenset hvor mye en kan lære på kort tid.

Praktiske opplysninger
Vi trenger flere søkere på Chile. Disse søkerne må ha forhåndsgodkjenning for å adoptere barn opp til fem år, og være innstilte på at det kan komme forespørsel om større barn enn det. Er barnet eldre enn det forhåndsgodkjenningen lyder på, må saken til Faglig utvalg i Bufdir. Dersom søkerne ønsker å adoptere barnet, betyr det at de må søke Faglig utvalg i Bufdir om å få adoptere det konkrete barnet chilenske myndigheter har forspurt dem om.

Det kan virke litt bakvendt, men vi ser at søknadsprosessen kan sees på som en modningsprosess. Søkerne blir nødt til å sette seg inn i dette konkrete barnets behov, og finne ut hvilke tilbud innen hjelpeapparatet som finnes på bostedet. I denne prosessen får de anledning til å kjenne på egne følelser når det gjelder omsorgsoppgaven, og til å bli kjent med dem som jobber innenfor systemet – som om nødvendig kan trå til som "hjelpere" når barnet er kommet. Vi får positive tilbakemeldinger fra dem som har vært igjennom denne prosessen.

Alle som ønsker å adoptere fra Chile må bli godkjent for barn i aldersgruppen 3–5 år, gjerne også for søsken. Det er mange barn fra 6 år og oppover, samt søskengrupper i alderen 3–8 år, som trenger familie. For å bli godkjent i Norge for adopsjon av barn over 5 år, må man ha real- og/eller formalkompetanse på barn. Uten slik kunnskap og/eller erfaring med barn kan det være vanskelig å bli godkjent i Norge.

Ikke alle ønsker å adoptere store barn når sosialrapporten skrives, men etter hvert som tiden går og adopsjonsprosessen modnes, er det flere søkere som endrer holdning. Noen begynner å vurdere adopsjon av eldre barn enn det de er godkjent for. Vi vil gjerne tenke sammen med dere, så ta gjerne en telefon til adopsjonskonsulenten for en samtale. Vi har etter hvert fått erfaring med adopsjon av større barn, og kan også formidle kontakt med familier som allerede har adoptert store barn og søsken.

Adopsjonsreisen
Etter at et tildelt barn er akseptert tar det fra to uker til fire måneder før man kan reise. Oppholdet er opptil 9 uker.

Vi avventer nå inntak av nye søkere på Chile. Ta en telefon til adopsjonskonsulenten for Chile og spør hvilke muligheter dere har.

 Chile pr. 9.11. 2018

  • Bufdir har fornyet vår formidlingstillatelse for 2018-2020. Samarbeidet kan imidlertid bli avsluttet tidligere da vi har få søkere i landet.
  • Det kom ingen barn fra Chile i 2017.  Det kom noen få tildelinger, men som ikke ble godkjent i Faglig utvalg i Norge.
  • I 2016 kom det hjem 3 barn, og barna var 7-9 år gamle.
  • Chile opererer ikke med ventelister, men velger foreldre etter barnas behov. Det betyr at noen får barn raskt, andre må vente noe lenger. Ventetiden øker og er mellom to til tre år, men usikkerheten er stor.
  • For tiden har bare 1 familie dokumenter i Chile.
  • Søkere som ønsker å adoptere fra Chile må ha godkjenning for 3–5 år, og de må være forberedt på at de fleste barna kan være eldre enn det de er godkjent for og/eller søsken. Da må de også søke det rådgivende Faglige utvalg i Bufdir om godkjenning før de får grønt lys for å adoptere. Norske myndigheter krever real- og/eller formalkompetanse om barn for å kunne adoptere barn fra Chile.
  • Chile har krav om middels gode spanskkunnskaper og god kunnskap om/erfaring med barn i nevnte aldersgruppe.