Filippinene

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Filippinene er en republikk i Sydøst-Asia, som består av mer enn 7000 øyer. Landet ligger syd for Taiwan og øst for Vietnam. Rundt 100 millioner innbyggere bor på et areal som er litt mindre enn Norge. Filippinene er det eneste landet i Asia med et flertall av kristne (katolikker).

Illustrasjonsfoto: Aktiv Phil   

Bakgrunn
Etter noen spredte adopsjoner på 1970-tallet, har Adopsjonsforum formidlet barn fra Filippinene siden 1982. Det året ble det inngått en bilateral adopsjonsavtale mellom filippinske og norske myndigheter. Adopsjonsforum arbeider gjennom et «liaison agency», som heter Norfil Foundation. Tildelingene skjer gjennom National Authority for Child Care (NACC - tidligere kjent som Inter-Country Adoption Board, ICAB), i hovedstaden Manila. NACC, som er underlagt Department of Social Welfare and Develoment, er sentralmyndighet for adopsjon på Filippinene, i henhold til Haagkonvensjonen om internasjonal adopsjon, som Filippinene ratifiserte allerede i 1996, et drøyt år før Norge. NACCs hjemmesider finner du her.

Barna
De fleste barna er mellom 2 og 5 år gamle ved ankomst til Norge, men det finnes barn i alle aldre ved Filippinenes barnehjem. Ingen av barna blir frigitt for adopsjon før det er gått 6 måneder. Barna er enten forlatt eller frivillig overgitt av foreldrene. I tilfeller der barna blir funnet, går myndighetene ut med en etterlysning av barnas foresatte og eventuelle familie i media. Ønsker foreldrene selv å frigi barna for adopsjon, har de en ”angrefrist” på 6 måneder. Først etter dette kan adopsjonsprosessen starte. 

Barna har stort sett bodd på statlige eller private barnehjem før de kommer til Norge. I enkelte tilfeller har barna bodd i fosterhjem. Både fosterhjem og barnehjem holder en god standard. Ved forespørsel om barna mottar vi fyldige sosialrapporter med helseopplysninger fra filippinske myndigheter.

Rammer og regler
Søkerne må ha fylt 27 år. I tillegg må de ha vært gift 1 år, pluss kunne dokumentere at de har bodd sammen i minimum 2 år når dokumentene sendes til Filippinene. Det aksepteres maksimalt 45 års aldersforskjell mellom foreldre og barn.

Skilsmisse aksepteres, men søkerne må da ha vært gift i 3 år før dokumentene sendes. De må være medlemmer av et (kristent) trossamfunn (inkludert Den norske kirke). Å ha barn fra før er ingen hindring. Søkerne blir plassert på ”Roster of Approved Applicants” etter at de er generelt godkjent av filippinske myndigheter. Fra filippinske myndigheter mottar dokumentene til søkerne er godkjent, tar det ca. 6 måneder. Ventetiden etter at søkerne er godkjent er for tiden ca. 5 år, men det er forholdsvis store variasjoner.

Førstegangssøkere på Filippinene må ha en psykolograpport og gjennomføre to personlighetstester: NEO-PI-3 og MMPI-2-RF. For familier som tidligere har adoptert fra Filippinene, må det ikke gjennomføres nye tester, men skrives en psykolograpport. Alle kostnader knyttet til rapport/testing må dekkes av søkerne selv.

Familien reiser vanligvis til Manila ca 4 måneder etter at tildelingen er akseptert (det må påregnes noe forsinkelse pga Covid-19). Barna kommer til Norge som fosterbarn og adopsjonen gjennomføres i Norge etter en "prøveperiode" på et halvt år. Adopsjonen fullføres når filippinske myndigheter har mottatt oppfølgingsrapportene (se eget avsnitt) og gitt sitt samtykke. I svært sjeldne tilfelle blir det krevd tilleggsopplysninger, men det har aldri skjedd at filippinske myndigheter har nektet å godkjenne en plassering, og det har heller ikke skjedd at norske myndigheter ikke har gitt sin adopsjonsbevilling.

For annengangssøkere må barnet ha vært i familien i ett år før filippinske myndigheter behandler nye søknader fra familien (og dette er også i tråd med det norske regelverket). 

Hentereisen
Man må selv reise for å hente barnet. Filippinene er et flott land å besøke, og de fleste filippinere snakker godt engelsk, er vennlige og imøtekommende. Oppholdstiden er beregnet til ca 14 dager (det tas forbehold om at oppholdstid kan bli lengre pga Covid-19). 

Bor barnet på  barnehjem, overtar familien vanligvis omsorgen for det der. det er noe ulik praksis fra barnehjem til barnehjem, men stort sett dreier det seg om forsiktig tilvenning over 2 - dager hvor foreldrene gradvis involveres i flere av omsorgsoppgavene knyttet til barnet. Dersom barnehjemmet tilbyr det bor foreldrene på ''campus'', alternativt kan barnehjemmet vanligvis anbefale et hotell i nærheten.

Oppfølgingsrapporter
Filippinske myndigheter krever 3 rapporter skrevet av foreldrene og 3 offisielle rapporter som skrives av barneverntjenesten (eller tilsvarende) hhv 1, 4 og 6 måneder etter at barnet er kommet til Norge. Familiens egenrapporter og bilder sendes sammen med rapportene fra barneverntjenesten. Etter at filippinske myndigheter har mottatt rapportene som kreves, søker man Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om norsk adopsjonsbevilling for barnet. Barnet blir da norsk statsborger og får norsk fødselsattest. Kopi av adopsjonsbevilingen skal sendes filippinske myndigheter sammen med en siste egenrapport fra foreldrene.

 

 Filippinene pr. 15.04.2024

  • Det kom 1 barn fra Filippinene i 2023 (samme som i 2022). 
  • 5 familier er godkjent og står på den filippinske godkjenningslisten Roster of Approved Applicants.
  • Ingen familier venter på godkjenning fra filippinske myndigheter.
  • Ventetiden etter at søknad er sendt og til tildeling regner vi med er på rundt 5 år, men det er ingen kronologisk rekkefølge blant de godkjente søkerne og noen kan ha kortere ventetid.

    NB! Vi kan ikke ta nye søkere på Filippinene, da Barne-, ungdoms- og familidirektoratet har gitt avslag på vår søknad om forlenget tillatelse til å formidle adopsjoner fra Filippinene. Vedtaket er anket av Adopsjonsforum, og skal avgjøres (trolig i løpet av sommeren 2024) av Barne- og familiedepartementet.