Mali

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 08-05-2012
Mali ligger i Vest-Afrika, og var en fransk koloni fram til selvstendigheten i 1960. Mali har en befolkning på ca. 13,8 millioner innbyggere – fordelt på mange ulike folkeslag. Det store flertallet av befolkningen er muslimer. Landet regnes som et av de fattigste i verden, men dette kan endre seg ved funn av olje.

Illustrasjonsfoto: Ferdinand Reus   

Bakgrunn
Mali var lenge et av de mest stabile, demokratiske systemene på det afrikanske kontinentet, og innførte flerpartisystem i 1992. Det holdes regelmessige valg, og i 2011 fikk landet for første gang en kvinnelig statsminister. De militære gjennomførte et statskupp 21. mars 2012, men landet har igjen en legitim, sivil regjering.

Kampen om naturressursene har imidlertid vært kilde til langvarige og alvorlige konflikter. Landet har derfor i perioder vært preget av uro – bl.a. med opprørsgrupper nord i landet. Til tross for dette var den politiske situasjonen lenge relativt stabil.

Til tross for økonomisk vekst de siste årene er landet fortsatt blant verdens fattigste. Forventet levealder er lav – ca. 52 år.  I fremtiden kan Mali øke sine inntekter gjennom olje- og gassutvinning. Utenlandske oljeselskaper leter etter olje og gass i Nord-Mali, og har forpliktet seg til å investere i landet.

Adopsjon fra Mali
Mali er et nytt adopsjonsland for Norge, og det er bare gjennomført en adopsjon fra landet til Norge. Adopsjon som alternativ omsorg for barn som ikke kan få familieomsorg, er fortsatt lite utbredt i landet. Derfor er det få og små barn (under 5 år) som formidles til utenlandsadopsjon. Det er derimot mange barn som plasseres midlertidig på barnehjem, men dette sikrer ikke barnets rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner.

Det er etter loven to typer adopsjon i Mali; l’adoption–protection er mest å sammenligne med langsiktig fosterhjemsplassering. Den andre typen er la filiation adoptive som er en adopsjon som ikke kan oppheves. Sistnevnte er det eneste som er aktuelt for norske søkere.

Mali ratifiserte Haag-konvensjonen om vern av barn og samarbeid om internasjonal adopsjon i 2006. Direktoratet "Direction Nationale de la Promotion de L’Enfant et de la Famille" (DNPEF) er sentralmyndighet for adopsjoner fra Mali.

Mali er ikke et stort land for internasjonal adopsjon. Siden landet er tidligere fransk koloni har de fleste utenlandsadopsjoner tradisjonelt gått til Frankrike. Også Canada, Danmark, Italia, Tyskland, Spania og Østerrike har hatt samarbeid om adopsjoner fra landet.

Frivillig overgivelse av barn med tanke på adopsjon forekommer offisielt ikke i Mali. Det er straffbart for mødrene å si fra seg ansvaret for et barn. Spedbarn kan derfor bli forlatt på steder der de blir funnet raskt.

Rammer og regler
I Mali kan barn bare adopteres fram til de er 5 år gamle. Har barn ikke fått en familie innen den tid, søkes de plassert på institusjon (f.eks. SOS barnebyer), i fosterfamilie eller hos andre som kan ta seg av dem.

Barna som frigis for adopsjon kommer inn i systemet på en av følgende måter:

 • Barnet er foreldreløst og øvrige slektninger er ukjente.
 • Barnet er forlatt, og foreldre ikke identifisert innen 3 måneder.
 • Mor er død i barsel, og far har bestemt at barnet adopteres bort. (I malisk kultur anses en mann ikke som egnet til alene å ta seg av et lite barn.)

Barna kommer enten fra et stort statlig barnehjem i Bamako eller fra to godkjente private barnehjem. Barnehjemmene sender lister til sentralmyndigheten DNPEF over hvilke barn som kan adopteres.

Krav til søkere

 • Minst én av søkerne må være over 30 år.
 • Det stilles ikke krav til ekteskapets lengde, og det kreves ikke at søkerpar er gift. Etter en lovendring i Norge i 2014 kan samboere nå søke om å få adoptere hvis de har hatt et stabilt forhold i minst 2 år.
 • Tidligere ekteskap aksepteres.
 • Det må ikke finnes felles biologiske barn i det nåværende ekteskapet, men barn fra tidligere ekteskap aksepteres. Søkerne må framlegge en medisinsk bekreftelse på at paret ikke kan få egenfødte barn.
 • Enslige kvinnelige søkere over 30 år kan aksepteres, men det kan stilles ekstra krav til søkerne. Enslige søkere som har biologiske barn fra før aksepteres ikke.
 • Det må sendes årlige rapporter om barnet frem til det er myndig.

Praktiske opplysninger
Språk: Fransk er offisielt språk, og ca. 80 prosent av befolkningen kan snakke det største lokalspråket bambara.

Situasjonen i landet
Etter statskuppet den 21.mars 2012 var situasjonen i Mali fortsatt ustabil og uavklart. I hovedstaden Bamako og i sørlige deler av Mali, ser det ut som om situasjonen har stabilisert seg. Kort tid etter kuppet begynte domstolene og andre offentlige systemer å fungere nesten som normalt.

Norge etablerte en ambassade i Mali i 2017. Utenriksdepartementet aksepterer i sitt reiseråd reiser som er strengt nødvendige til hovedstaden Bamako. Reiser utenfor Bamako frarådes.  Bakgrunnen for dette er terrorhandlinger som bl.a. rammet et hotell i hovedstaden i november 2015.

I den uklare situasjonen i 2012 fikk den første norske familien tildelt barn fra DNPEF. I en normal situasjon kunne familien gjennomført en vanlig adopsjonsreise, men på grunn av usikkerheten måtte vi vurdere utviklingen grundig sammen med de involverte myndighetene. Barnet kom hjem til Norge i slutten av juni 2012.

Adopsjonssituasjonen
Det har de siste årene vært en del uklarhet rundt den nye familieloven med tanke på adopsjoner. Franske familier vant våren 2014 fram med en klagesak mot myndighetene i Mali, men sentralmyndigheten for adopsjon anket denne saken inn for Høyesterett i landet. I august 2014 ble denne anken avvist i Høyesterett. Domstolen viste til at familieloven inneholdt motstridende paragrafer, og til at Haag-konvensjonen er overordnet nasjonal lovgivning.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ga i januar 2011 formidlingstillatelse til Adopsjonsforum, men trakk tilbake denne tillatelsen i 2012. Adopsjonsforum tar nå kontakt med DNPEF igjen for å få avklart om lovverket gir grunnlag for å starte opp igjen med utenlandsadopsjoner.

DNPEF er sentralmyndighet for adopsjon fra Mali, og må også gi grønt lys for å kunne starte opp igjen adopsjonssamarbeidet med landet. Adopsjonsforums representant i Mali er en jurist som må godkjennes av begge lands myndigheter. 

 

       Mali pr. 21.12. 2018

 • Det ble gjennomført én adopsjon til Norge som en første prøvesak i 2012.
 • Det er ennå ikke åpnet opp igjen for adopsjon fra Mali. Adopsjonsforum søkte høsten 2014 Bufdir om å få tilbake formidlingstillatelsen i landet. Søknaden er ikke ferdig behandlet, da man venter på svar fra myndighetene i landet.
 • En dom i Høyesterett i Mali fra august 2014 har klarlagt at internasjonal adopsjon etter Haag-konvensjonen kan gjennomføres.
 • I september 2016 fikk vi opplyst at myndighetene igjen ville åpne opp for internasjonal adopsjon, men det er uklart om dette skjer. Det er mange barn på barnehjem, og myndighetene har derfor et behov for internasjonal adopsjon.
 • Det antas at det kan komme en lovendring i 2019.
 • Deler av Mali er fortsatt preget av uro og det har forekommet terrorangrep i hovedstaden.
 • Det norske Utenriksdepartementet og ambassaden i Mali sier at bare helt nødvendige reiser til hovedstaden Bamako kan gjennomføres. Det frarådes å reise utenfor Bamako.