Adopsjonsforum støtter ekstern granskning

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 25-01-2023
Adopsjonsforum støtter en full gransking i regi av myndighetene og mener det viktig at den nå gjennomføres. De mange spørsmålene som har blitt reist av mediesakene om adopsjoner på 80-tallet må besvares helhetlig og grundig.

Det er opprørende å høre historiene fra sakene på 80-tallet og hvordan det har påvirket mange menneskers liv. Vi som i dag er ansvarlige i Adopsjonsforum, har ikke svar på alle de viktige spørsmålene som stilles, og som de berørte fortjener fullgode svar på.

Vi er en annen administrasjon og en helt annen organisasjon enn for 30 år siden. Det samme gjelder hos de ansvarlige myndighetene. Det vi vet, er at det har skjedd feil og svikt rundt noen adopsjoner. Det er alvorlig. Derfor er en grundig og helhetlig gransking viktig.

Adopsjonsforum er en av tre ideelle organisasjoner som bistår i kontakten om adopsjon med ulike land. De tre organisasjonene har siden tidlig desember hatt en møteavtale mandag 23.1.23 med Barne- og familieminister Kjersti Toppe for å diskutere flere saker på adopsjonsfeltet. Gjennomgangen av adopsjonssystemet og granskningen var et viktig tema i møtet.

Adopsjonsforum vil gjøre det vi kan for å bidra til at alt kommer frem i lyset gjennom den eksterne granskingen og at alle som venter på svar får dem. Hver stein som kan snus, må snus. Vi vil gjøre det vi har av informasjon og dokumentasjon tilgjengelig, så det gjennomgås og følges opp av rette instanser.

Vårt hovedfokus nå er å bidra til granskingen og at vi følger opp alle medlemmene våre og de som er berørte på best mulig måte. Vi oppfordrer alle som kjenner på uro eller trenger bistand, til å ta kontakt. Det er norske myndigheter som har det overordnede og juridiske ansvaret i adopsjonssaker, men dersom noen kontakter oss, vil vi bistå der vi kan og henvise videre til rette myndigheter der det er riktig.

Det har siden 80-tallet skjedd omfattende endringer i reglene for adopsjon. Haag-konvensjonen, som ble vedtatt i 1993, og som trådte i kraft Norge i 1998, legger et sterkt juridisk grunnlag for gjennomføring av internasjonal adopsjon som alle involverte i internasjonale adopsjonssaker i dag er forpliktet til å følge.

De nordiske landene har vært pådrivere i utviklingen av felles etiske retningslinjer, som har vært avgjørende viktige for arbeidet til Adopsjonsforum siden. Reglene for adopsjon er svært strenge i dag, både i Norge og landene som Adopsjonsforum formidler adopsjon fra.

Adopsjonsforums utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon. Reglene i dag er heldigvis strenge. Samarbeidspartnere våre er seriøse og pålitelige, og alle er godkjent av norske myndigheter.