Når er adoptivsøkere for gamle?

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 22-05-2012
Et ektepar i Sverige som fikk avslag på sin adopsjonssøknad bare på grunn av alder har gått til rettssak for å få avslaget omgjort. Sverige har samme øvre aldersgrense for adoptivsøkere som Norge, altså 45 år, men denne rettsaken viser at aldersgrensen nå håndheves strengere i nabolandet enn hos oss.

Publisert første gang: 06.02.2008

Også det svenske regelverket åpner for unntak fra øvre aldersgrense. Statistikk fra sentralmyndigheten MIA viser at av de som ble godkjent i 2003 var 12 % over 46 år. Men den øvre aldersgrensen er nå skrevet inn i en ny adopsjonslov som trådte i kraft 1. januar, og dermed ble praksisen strammet inn.

I Sverige gis forhåndssamtykket ("medgivande till adoption") på kommunalt nivå. I dette tilfelle ble beslutningen om avslag fattet i "stadsdelsnämnden" i Göteborg der søkerne er bosatt. Søkerne engasjerte advokat og saken ble meldt opp for rettslig prøving i den lokale länsrätten (tingretten). Advokaten anførte at man her burde foretatt "en helhetsbedömning där deres ålder kompenseras med andra faktorer som gör dem synnerligen lämpade som föräldrar, såsom exempelvis deras erfarenhet og kunskaper om barn och ungdomar samt deres innsikter om adoptivbarn." Det ble også vist til at søkerne var ved meget god helse, og at deres levetidsprognoser å dømme etter foreldrenes alder var meget gode. Länsrätten sluttet seg til klagen og ga søkerne tillatelse til å adoptere et barn på 2–5 år, eventuelt et søskenpar 2–6 år.

Men søkernes glede ble kortvarig. Bydelsforvaltningen klaget omgjøringen inn for høyere rett – kammarrätten. Denne domstolen støttet bydelen, og omgjorde länsrättens avgjørelse. Søkerne klaget så denne avgjørelsen inn for en enda høyere domstol, nemlig regeringsrätten. Søkerene som hadde vært 46 og 47 år da de søkte hadde i mellomtiden rukket å fylle 49 år. Advokaten anførte at det var viktig å ta i betraktning at søkerne var innstilt på å ta et eldre barn, slik at aldersforskjellen til barnet ville være nærmere 45 år. Men regeringsrätten uttalte at "hög ålder hos barnet vid adoption är en riskfaktor som krever extra kompetenta och stärka föräldrar", og viste til forarbeidene til den nye loven, der det var indikert at søkerne helst bør være under 42 år da søknad ble innlevert, slik at de ville være under 45 år ved adopsjonstidspunktet. På dette grunnlag ble avslaget fra bydelsforvaltningen fastholdt, og søkerne hadde ingen flere ankemuligheter.