Rådgivertjenesten

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 22-11-2012
Adopsjonsforum er av økonomiske grunnner ikke lenger i stand til å tilby sosialfaglig rådgivertjeneste til medlemmene.

Adopsjonsforums har fra 1. september 2014 ikke lenger en bemanning som kan betjene sosialfaglig rådgivning etter adopsjon.

Vi har i mange år hatt en tjeneste som har tatt imot henvendelser fra adoptivfamilier og adopterte som søker råd, eller ønsker assistanse for å finne frem i hjelpeapparatet. 

Landsstyret i Adopsjonsforum har vedtatt følgende:

«I tråd med tidligere vedtak prioriteres sosialfaglig rådgivning etter adopsjon ned. Tilbudet annonseres ikke lenger på nettsiden, og det arbeides med å finne løsninger på hvordan sekretariatet og organisasjonen skal håndtere henvendelser og informasjonsbehov. Det tas kontakt med Opplæringsutvalget i dette arbeidet.»

Tjenesten har vært et lavterskeltilbud. Henvendelser vi har fått har i hovedsak vært tema som helseoppfølging av adopterte, tilknytning, språkutvikling, barn i barnehage og skole, pubertet og identitet. Vi har også arbeidet også med å formidle kunnskap om adopsjon, og mottok en del henvendelser fra faginstanser og hjelpeapparat. Vi holdt dessuten foredrag om adopsjonsrelaterte tema sentralt og i lokalavdelingene.

Vi ser at mange familier har behov for en samtalepartner som vet hva en adopsjon innebærer og hvilke utfordringer man møter i hverdagen. Andre kan ha behov for å finne frem til riktig instans i det lokale hjelpeapparatet for oppfølging, enten det gjelder utredning, veiledende samtaler eller terapi. Gitt at vi ikke lenger har økonomi til å ha en egen stilling for dette, arbeides det for å etablere en ordning basert på frivillighet - bl.a. ved at man kan bli satt i kontakt med andre familier som har slitt med liknende problematikk.

Kompetansesenter

Adopsjonsforum mener at det bør opprettes et kompetansesenter om adopsjon - helst i offentlig regi. I henhold til Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon er det mottakerlandets ansvar å sikre oppfølging av adopterte barn og deres familier etter at adopsjonen er gjennomført. I mai 2013 overleverte Adopsjonsforum og InorAdopt en felles rapport om behovet for et slikt kompetansesenter til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet.