Barn søker foreldre

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 12-04-2013
Adopsjonsforum har gjennom årene funnet gode foreldre til mange barn med særskilte omsorgsbehov. Her presenterer vi barn som vi leter etter familie til.

Dette er barn med enten fysiske eller psykiske utfordringer, som er eldre enn det vi har godkjente søkere for, søskengrupper eller barn som har hatt en tøff start på livet sitt. 

I noen land er systemet slik at kun familier som alt er søkere i landet er aktuelle som mulige foreldre. Slike barn presenteres som regel bare på ekstranettet, der bare søkerne for det aktuelle landet har tilgang. Slike presentasjoner kan av og til bli lagt ut offentlig her under "barn søker foreldre" dersom vi ikke finner en mulig familie blant de søkerne vi allerede har i barnets hjemland.

MERK! Vi gjør oppmerksom på at de barna som omtales her ikke kan plasseres uten en særskilt vurdering i og godkjennelse fra Bufdirs faglig rådgivende utvalg. Videre vil vi understreke at der vi bruker uttrykk som "normal helse og utvikling" e.l. er dette utsagn mottatt fra vedkommende land, og ikke nødvendigvis basert på utstrakte medisinske undersøkelser. Vi vil også nevne at utsagn som det nevnte refererer til det som er "normalt" for institusjonsbarn – en standard som kan avvike betydelig fra det som er "normalt" for et barn som vokser opp i en familie i Norge.

Ønsker du/dere mer informasjon? 
Adopsjonsforum forbeholder seg retten til å sjekke identitet og adopsjonsmessig status for dem som henvender seg om barn som omtales her. Fyldigere informasjon om barna gis kun til søkere som allerede har forhåndssamtykke fra Bufetat/Bufdir.

Søkere som ønsker informasjon om konkrete barn må undertegne en taushetserklæring. Deretter får de tilsendt anonymisert informasjon om barnet. Den inneholder informasjon om barnets bakgrunn, eventuelle helseutfordringer osv, men viser ikke navn, bilde eller annet som kan identifisere det.

Alle henvendelser om barna er helt uforpliktende. Vi tar også imot henvendelser fra søkere som i utgangspunktet står på andre land.