Høringssvar om ny adopsjonslov

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 09-03-2015
Forslaget til ny adopsjonslov har vært på høring. Hvilke kommentarer hadde adopsjonsforeningene og andre som ble invitert til å kommentere den?

I oktober 2014 ble det lagt fram en offentlig utredning - "NOU 2014:9 Ny Adopsjonslov". Utredningen ligger på nettet her

Høringsfristen var 5. mars i år, og nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett.

Alle svarene som er kommet inn finner du på departementes hjemmeside her

Adopsjonsforum er positiv til at lovforslaget tar opp flere spørsmål som har manglet i den nåværende loven. Myndighetenes ansvar for oppfølging og rapportering etter adopsjon blir tydeligere. Det foreslås også at adopsjonsstøtten lovfestes og knyttes til grunnbeløpet 1G i Folketrygden slik støtten nå gis. 

Foreningen er kritisk til at det foreslås å frata den delegerte myndigheten Bufdir har gitt til adopsjonsforeningene når det gjelder tildelinger av barn. Dette vil kunne forsinke prosessene og sette samarbeidet med enkelte land i fare. Adopsjonslovutvalget er på linje med Adopsjonsforum når de foreslår at det fortsatt bør kunne gis generelt forhåndssamtykke for barn 0-5 år. Adopsjonsforum advarer derfor sterkt mot en regeltolking som gjør det vaskeligere å bli godkjent for adopsjon av barn mellom 3-5 år. 

Her finner du hele høringssvaret fra Adopsjosnforum