Utredning av kompetansesenter for Adopsjon

Tekst: Adopsjonsforum // Dato: 27-05-2015
I mai 2013 overleverte to adopsjonsforeninger rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Rapporten understreker tydelig behovet for en bedre oppfølging av adoptivfamilier.

Adopsjonsforeningene InorAdopt og Adopsjonsforum har utarbeidet rapporten og mener at store deler av det offentlige hjelpeapparatet mangler kunnskap om adopsjon. Noen familier opplever utfordringer som angår utenlandsadopterte spesifikt, for eksempel når det gjelder språk, sosial tilpasning eller identitet. Noen trenger bistand den første tiden etter hjemkomst til Norge. For andre kan behovene først dukke opp når barnet når puberteten eller tidlig voksenalder.

Les mer om overrekkelsen av rapporten her.

Last ned rapporten «Utredning av kompetansesenter for adopsjon» her.